Healthy ageing - wiekens

1.5 • Conclusie

Als de gezondheidsprofessional in kwestie bijvoorbeeld beweging en voeding wil bevorderen, is het belangrijk te weten wat gezond is voor ouderen (bij voorbeeld voeding die de botten en het immuunsysteem ondersteunt) en wellicht om de beïnvloeding tevens te richten op het bevorderen van interac tie tussen ouderen (het versterken van wat in de tabel ‘sociaal-emotioneel functioneren’ wordt genoemd). Naarmate de levensjaren vorderen, blijken steeds meer ‘idiosyncratische’ factoren (unieke kenmerken van de persoon en de omgeving waarin hij of zij opgroeit) een rol te spelen. Zowel fysieke als psychosociale groei of aftakeling is in de latere fasen meer afhankelijk van de specifieke levensloop. Een voor beeld is dat de rug van een verhuizer of bouwvakker doorgaans eerder versle ten is dan die van een kantoormedewerker. Healthy ageing houdt voor deze personen dan ook verschillende taken in: de verhuizer dient zo veel mogelijk op zijn werkhouding te letten en voldoende rust te nemen, terwijl een kan toormedewerker wellicht geholpen kan worden met het voorzien in zijn behoefte aan voldoende beweging. Naast levensfasen kunnen levensgebeurtenissen een rol spelen bij healthy ageing. De geboorte van een kind, een echtscheiding, het overlijden van een partner, werkloosheid, een ongeluk of chronische ziekte kan grote invloed hebben op de mate waarin healthy ageing ervaren wordt. Door levensgebeur tenissen in acht te nemen kunnen professionals gesignaleerde gezondheids problemen en risico’s beter inschatten en kan zo nodig preventieve of cura tieve ondersteuning geboden worden. Het leven van mensen kan beschouwd worden als een aaneenschakeling van levensfasen en levensgebeurtenissen. Elke gebeurtenis of situatie kan in de context van de levensfase betekenis krijgen. Centraal in deze benadering staat dat elke fase gepaard gaat met uitdagingen en dat in elke fase verandering en aanpassing nodig zijn om gezond oud(er) te worden. Soms komen mensen hier zelf uit, maar soms kunnen ze wat hulp gebruiken. Waar mogelijk kan de zelfregie versterkt worden en waar dat niet mogelijk is, zullen professionals hulp moeten bieden. Hoe help je mensen met verandering om te gaan? Hoe kun je de gezondheid bevorderen? In het volgende hoofdstuk staat dit onder werp centraal. Conclusie

D e e l 1

1.5

27

Made with FlippingBook Online newsletter