Healthy ageing - wiekens

1

Healthy ageing gedurende de levensloop

Jan S. Jukema en Carina J. Wiekens

D e e l 1

1.1

Inleiding

Wat is gezondheid, wat is een gezond leven en hoe vergroot je de kans op gezond ouder worden? Hoe kunnen gezondheidsprofessionals een bijdrage leveren aan het bevorderen van de gezondheid van (groepen) mensen? Dat zijn kernvragen als het gaat om healthy ageing. Gezond ouder worden begint al voor de conceptie. Aspirant-moeders wordt geadviseerd minimaal vier weken voor de gewenste bevruchting te starten met het dagelijks innemen van 400 microgram foliumzuur (vitamine B11). Voldoende foliumzuur is belangrijk voor een gezonde ontwikkeling van het zenuwstelsel van het onge boren kindje. Na de geboorte dragen gezonde voeding (zie hoofdstuk 6), vol doende beweging (hoofdstuk 7), een goede nachtrust (hoofdstuk 8), niet te veel stress (hoofdstuk 9) en sociale interactie (hoofdstuk 10) bij aan een gezonde levensloop. Wie het lukt om van jongs af aan gezond te leven, ver groot daarmee aanzienlijk de kans op gezond ouder worden. Gezond ouder worden gaat dus niet vanzelf. Het hangt af van de genen, maar zeker ook van het gedrag van mensen. In dit hoofdstuk wordt het begrip healthy ageing nader toegelicht en wordt het in de context van de levensloop geplaatst. In paragraaf 1.2 wordt bespro ken wat het begrip healthy ageing inhoudt. In paragraaf 1.3 volgt een toelich ting op het eerste deel van het begrip, ‘gezondheid’, waarna in paragraaf 1.4 aandacht besteed wordt aan het tweede deel van het begrip, ‘ouder worden’. We sluiten af met een conclusie.

1.2

Wat is healthy ageing?

Healthy ageing wordt door instanties op uiteenlopende manieren gedefini eerd. Er volgen nu definities van twee toonaangevende instanties, namelijk de World Health Organization (WHO) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

17

Made with FlippingBook Online newsletter