Suzanne van Norden - Iederen kan leren schrijven

deel 1 • theorie

Betogen schrijven in groep 7

om verschillende schrijfdoelen te onderscheiden en ze worden zich bewust van het feit dat die doelen samen- hangen met tekstkenmerken, zoals structuur of woord- keus. De vorm van een tekst kan ook voorafgaand aan het schrijven al behandeld worden, als een stap in de richting van genrekennis. Teksten bespreken, herschrij- ven en uitbreiden neemt een steeds grotere plaats in, bij alle soorten schrijfopdrachten. In groep 7 en 8 wordt doelgericht schrijven gekoppeld aan bewuste kennis van tekstgenres. Informatieve tek- sten en kennisonderwerpen staan sterker in de aan- dacht. De overgang van vertellend schrijven in dagelijk- se taal naar feitelijk en waarderend schrijven in schoolse taal wordt in deze groepen expliciet nagestreefd, en dat betekent meer instructie voorafgaand aan het schrijven en meer tekstrevisie aan de hand van genrekenmerken. Schrijven over eigen ervaringen blijft echter belang- rijk als motiverende aanpak. Bij bijna elk zaakvakonder- werp is het mogelijk om verband te leggen tussen een kennisonderwerp en persoonlijke ervaringen. Dat ver-

sterkt en onderhoudt de betrokkenheid van kinderen bij dat onderwerp. Gedurende de basisschoolperiode breiden kinderen hun dagelijkse taal voortdurend uit door veel te praten met elkaar en met volwassenen. Daarnaast moeten ze leren zelfstandig schooltaal te gebruiken door veel be- geleid te lezen en te schrijven. Dit is een geleidelijk pro- ces, waarbij bestaande vaardigheden langzaam worden uitgebreid. Van het een komt het ander. Van zeggen wat je bedoelt, via schrijven wat je bedoelt naar een passen- de vorm kiezen voor wat je schrijft. De in dit boek be- schreven didactiek ondersteunt die geleidelijkheid door spreektaal en schrijftaal heel dicht bij elkaar te brengen en de schrijftaal van daaruit stap voor stap uit te bou- wen.

22

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online