Suzanne van Norden - Iederen kan leren schrijven

inleiding

voorraad onderwerpen om over te praten en te schrij- ven. Schrijven is in de taalronde een sociaal uitwisse- lingsproces waaraan iedereen kan deelnemen en geen individueel geploeter waarvoor je talent moet hebben. Schrijven over ervaringen betekent dat kinderen weten waarover ze gaan schrijven, dat ze betrokken zijn bij de inhoud van hun eigen teksten en die van anderen en dat ze gemotiveerd zijn om hun teksten zo goed mogelijk te maken. Bij elkaar opgeteld: schrijfplezier en motivatie! Als kinderen eenmaal gemakkelijk schrijven, bouwen ze het zelfvertrouwen en de ervaring op die ze nodig heb- ben om er beter in te worden. Net als andere taalvaar- digheden leer je schrijven vooral door het veel te doen.

nieuwe kijk op genres en tekstsoorten en manieren om schrijftaken zinvol in te passen in thematisch werken en in zaakvaklessen. De succesvolle elementen van de taalronde worden aangevuld en verrijkt met nieuwe bo- venbouwwerkvormen en een meer op specifieke tekst- genres gerichte didactiek. Dit boek kan losstaand gebruikt worden door leer- krachten, studenten en opleiders die bezig zijn met goed schrijfonderwijs. Het is geen doorsnee studieboek en ook geen taalmethode, maar een boek om altijd op je tafel te hebben liggen, om in te grasduinen en idee- ën op te doen, om inzicht te krijgen in wat schrijven is en om te ontdekken hoe je zelf plezier kunt krijgen in

Maar ook door uitgedaagd te worden het nog beter, of anders te doen. Daar komt de leerkracht in het spel: die moet zorgen voor nieuwe vragen, nieuwe opdrachten en nieuwe elementen in een les als kinderen stilstaan of zich gaan vervelen. Van schrijven over wat ze meema- ken, stappen kinderen onder leiding van de leerkracht geleidelijk over naar schrijven over wat ze geleerd hebben in het kader van de thema’s en zaakvakonder- werpen waarmee ze bezig zijn. Op die manier gaan de ontwikkeling van schrijfvaardigheid en de opbouw van (zaakvak)kennis gelijk op. Schrijven over ervaringen vervult een brugfunctie tus- sen spreken en schrijven. Van vertellen wat je bedoelt stappen kinderen in de taalronde over naar opschrijven wat je bedoelt . De noodzakelijke volgende stap naar meer schoolse, ‘academische’ vormen van schrijven kan zo gemakkelijker gemaakt worden. Dit boek biedt een globale leerlijn schrijven met een aanbod voor de groepen 1 tot en met 8, gericht op de tussendoelen en de referentieniveaus voor dat domein. Het geeft een

schrijflessen met kinderen. Schrijven hoeft niet af te val- len. Het kan in het hart van het taalonderwijs komen te staan.

De opbouw van het boek

In het eerste deel van dit boek gaan we in op het belang van een goede schrijfvaardigheid in de maatschappij van nu, en laten we zien hoe schrijfonderwijs een cen- trale plek kan innemen in het taalcurriculum. We intro- duceren het begrip ‘genre’ als een bruikbaar middel om zicht te krijgen op teksten en schrijfprocessen. Van de tien genres die op de basisschool belangrijk zijn, geven we belangrijke kenmerken en kindertekstvoorbeelden. Het tweede deel gaat over alle belangrijke elementen van een goede schrijfdidactiek. Dat begint met een uit- gebreide beschrijving van de basiswerkvormen taalron- de en tekstbespreking . Vervolgens worden achtereenvol- gens beschreven: algemene didactische principes van goed schrijfonderwijs; interactie tijdens schrijflessen;

13

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online