Lotte Minnema - Woordenstroom

Woord vooraf

Woorden leren gaat niet vanzelf; het vraagt om aandacht van zowel de docent als de cursisten en vooral om veel herhaling. Eén keer een nieuw woord uitleggen aan je cur sisten staat er garant voor dat ze het weer vergeten. Het is bekend dat een cursist een nieuw woord maar liefst zeven keer moet tegenkomen voordat het in het woordge heugen is opgeslagen. Hoewel voor iedere docent duidelijk is dat herhaling essentieel is, schiet het er in de les vaak bij in omdat het veel kostbare lestijd zou kosten. In de loop der jaren heb ik veel verschillende werkvormen voor woordenschat verza meld. In dit boek staan er veertig die je voor elke taal, bij elke leergang, in elk leerjaar en op elk taalniveau kunt gebruiken. Ze hebben gemeenschappelijk dat ze alle cursis ten actief betrekken bij het herhalen van woorden en laten zien dat woorden herhalen behalve nuttig ook plezierig kan zijn. Veel van de beschreven werkvormen kosten maar weinig (soms zelfs geen) voorbereidingstijd en zijn dus snel en makkelijk toepasbaar in elke lespraktijk. Afhankelijk van de beschikbare tijd, groepsgrootte en dynamiek kun je de werkvormen kort of langer laten duren. Ze zijn ook erg geschikt als opwarmer, tus sendoortje of uitsmijter! Veel dank gaat uit naar de volgende collega’s: Lijn Schutte en Willem Janssen met wie ik over de opzet van dit boek heb gesproken, Bart Bossers voor zijn commentaar op de inleiding en Arthur Verbiest, Katja Verbruggen, Hermke Hommes en de referenten die via Coutinho zijn benaderd voor hun commentaar op eerdere versies van de tekst. Ook bedank ik de collega’s die enkele werkvormen in hun eigen lessen hebben uitgepro beerd: Lidia Barro Kooger, Anna Eijkelboom, Hermke Hommes, Marijke Pos en Gerdie Wolfs. Van Willem Janssen, Katja Verbruggen en Yvonne Zevenbergen mocht ik een paar ideeën als werkvorm opnemen in dit boek. Ik ben erg blij met de mogelijkheid die ik van Uitgeverij Coutinho kreeg om deze uit gave te maken en bedank iedereen die bij dat proces betrokken was. Tot slot: dit boek was er nooit gekomen zonder alle cursisten die ik de afgelopen jaren in mijn groepen had en op wie ik veel werkvormen heb uitgeprobeerd. Hun reacties vormden een be langrijk selectiecriterium bij het kiezen van de werkvormen die in dit boek zijn opgeno men. Ik wens zowel docenten als cursisten veel plezier bij het gebruik van de werkvormen in de les!

Lotte Minnema Amstelveen, voorjaar 2018

Made with FlippingBook Learn more on our blog