Harry Paus, Adri van den Brand e.a. - Portaal

1.7 Tot slot van dit hoofdstuk

de oefening niet). In onze visie is goed taalonderwijs ontwikkelend: het daagt kinderen uit, sluit aan bij hun leerbehoeften, biedt hulp en ondersteuning via bijvoorbeeld strategieën, prikkelt hun taalvermogens en laat leerlingen reflec- teren. 8 Goed taalonderwijs is gericht op bedoeling, proces en effect . Veel taalon- derwijs richt zich nog steeds vooral op het te maken product. De leerkracht bekijkt bijvoorbeeld het verhaal dat de leerling heeft geschreven en geeft daar commentaar op. Belangrijk is echter dat ook of vooral het proces wordt be- keken. Hoe heeft de leerling het aangepakt, heeft hij zich gerealiseerd wat de bedoeling was van de opdracht en is het resultaat geslaagd te noemen? 9 Goed taalonderwijs is interactief . Kinderen leren taal in interactie en bou- wen hun taalvaardigheden uit door een rijk taalaanbod, door veilig te oefenen met geboden taalruimte en door feedback op maat op vorm en inhoud van hun communicatie. Zonder interactie hebben leerlingen geen rijke voorbeel- den (taalaanbod), hebben ze geen mogelijkheden om te oefenen met anderen (taalruimte) en krijgen ze geen reacties op de effecten van hun taalgebruik (feedback). Daarom is in onze visie goed taalonderwijs interactief: taal leren door taal te gebruiken. Uitnodiging 1.10  Uitgangspunten Op de website vind je meer informatie over de uitgangspunten van Portaal . Tot slot van dit hoofdstuk In dit hoofdstuk zijn we ingegaan op de vraag wat taalonderwijs op de basisschool inhoudt. We hebben gezien dat onderwijs wordt vormgegeven vanuit drie kern- functies: kwalificatie, socialisatie en subjectivering. Er zijn verschillende visies op hoe je deze kernfuncties het best zou kunnen bereiken en we hebben je la- ten kennismaken met acht van deze visies. Elke basisschool kiest een eigen visie op taalonderwijs. De inhouden van het taalonderwijs daarentegen zijn vastgelegd in wettelijke teksten: de kerndoelen en het Referentiekader . We zijn ingegaan op de didactiek van het taalonderwijs en we hebben onze uitgangspunten voor goed taalonderwijs geformuleerd. Uitnodiging 1.11  Samenvatting Op de website kun je aan de hand van een powerpoint zien en horen wat in dit hoofdstuk aan bod is geweest. Ook staan op de website leestips, een lijst met begrippen uit de Kennisbasis en een spel om deze te leren.

1.7

49

Made with FlippingBook - Online magazine maker