John Bassant en Marianne Bassant-Hensen (red.) - Mensenwerk

1 De praktijk van het sociaal werk

Vragen en opdrachten 1 Wat versta jij onder participatiesamenleving? 2 Diversiteit is een begrip dat op verschillende manieren gebruikt wordt. Kun jij je vin- den in de formulering van diversiteit in paragraaf 1.4? 3 Wat is generalistisch sociaal werk? En wat is specialistisch sociaal werk in deze context? 4 Neem contact op met een sociaal wijkteam bij jou in de buurt en achterhaal wat de samenstelling van het team is en wat de afzonderlijke taken van de teamleden zijn. Kijk in het bijzonder naar de taken van de sociaal werkers, als die tenminste deel uit- maken van het team. 5 Wat zijn je overwegingen om voor de opleiding en het beroep sociaal werk te kiezen? Literatuur Bersselaar, V. van den (2003). Wetenschapsfilosofie in veelvoud. Fundamenten voor onderzoek en professioneel handelen. Bussum: Coutinho. Bosch, A. van den (2014). Sociale wijkteams en de lessons learned. In: Sociaal Bestek , augustus/ september 2014, Houten: BSL. Boutellier, H. et al. (2014). Meer van waarde. Kwaliteitsimpuls en ontwikkelrichting voor het hoger sociaal agogisch onderwijs. Den Haag: Vereniging van Hogescholen. Ewijk, H. van (2014). Omgaan met sociale complexiteit. Professionals in het sociale domein. Amster- dam: SWP. Ewijk, H. van, Spierings, F., Spierts, M. & Sprinkhuizen, A. (red.) (2016). Basisboek sociaal werk. Activeren, ondersteunen en verbinden. Amsterdam: Boom. Gezondheidsraad (2014). Sociaal werk op solide basis . Den Haag: Gezondheidsraad, 2014/21. Jacobs, G., Meij, R., Terwolde, H. & Zomer, Y. (2008). Goed werk. Verkenningen van normatieve professionalisering. Amsterdam: SWP. Roos, S.R.L. de (2008). Diagnostiek en planning in de hulp- en dienstverlening. Een dynamische cy- clus. Bussum: Coutinho. Sectorraad Hoger Sociaal Agogisch Onderwijs (2008). Vele takken, één stam. Kader voor de hogere sociaal-agogische opleidingen . Amsterdam: SWP. Sennett, R. (2003). Respect in een tijd van sociale ongelijkheid. Amsterdam: Byblos. Spierts, M. (2014). De stille krachten van de verzorgingsstaat. Geschiedenis en toekomst van de so­ ciaal-culturele professional. Amsterdam: Van Gennep.

Websites www.eigen-kracht.nl www.movisie.nl www.canonsociaalwerk.nl

32

Made with