Herman Blom en Siep van der Werf - Migranten in de Nederlandse samenleving

1  Migratie, komst en herkomst

Turks Marokkaans Surinaams Antilliaans

Duits Pools Belgisch Brits

0 100 200 300 400 500 x 1.000

Figuur 1.2 Aantal inwoners van de voornaamste niet-westerse en westerse allochtonen naar her komst op 1 mei 2016 (CBS, 2016a) Uit deze cijfers blijkt dat in 2016: ■■ de overgrote meerderheid (77,9 procent) van de bevolking van Nederland autochtoon is, alhoewel dat minder dan in 2005 het geval is (80,1 procent). Het aandeel van de als zodanig geregistreerde allochtonen (eerste twee ge neraties) neemt dus gestaag toe. ■■ van de Europese migranten in Nederland de Duitsers de grootste categorie zijn, sinds kort gevolgd door de Polen (die hebben in 2014 de Belgen inge haald). Inwoners uit andere Oost-Europese landen zijn er veel minder; zo wonen er momenteel 26.000 Bulgaren en 23.000 Roemenen in Nederland. ■■ de grootste groepen allochtonen in Nederland een niet-westerse achter grond (Turkse, Marokkaanse of Surinaamse) hebben. Getalsmatig zijn sinds 1 mei 2016 inwoners van Poolse herkomst die van Antilliaanse herkomst gepasseerd. ■■ het aantal migranten uit de MOE-landen met de uitbreiding van de Europe se Unie flink is gestegen. ■■ na de inwoners van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse, Indonesische en Duitse herkomst de Polen de grootste herkomstgroepering vormen. Overi gens schrijven Polen zich lang niet altijd in bij de gemeente, omdat ze vaak als seizoenswerker naar Nederland komen. Hun geregistreerde aantal is dus lager dan de werkelijke migratie. Polen wonen vaak in gebieden waar veel tuinbouw is, zoals Noord-Limburg, het Westland (Den Haag), de kop van Noord-Holland en delen van Noord-Brabant. ■■ van de allochtonen meer dan de helft (56 procent) niet-westers is (in de de finitie van het CBS). ■■ de grootste categorie westerse allochtonen (in de definitie van het CBS) uit Indonesië komt. Het gaat hier vooral om personen die in het voormalig Ne derlands-Indië zijn geboren. Dit is wel een krimpende categorie, omdat de eerste generatie in omvang relatief sterk daalt door overlijden.

30

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online