Gerda van Straten, Margot Scholte en Ard Sprinkhuizen - Dichterbij de basis

Voorwoord

Dichterbij biedt een methodisch handelingsmodel om te interveniëren in de leefwereld van mensen. Het cyclisch werken dat kenmerkend is voor het sociaal werk wordt op een dynamische wijze ingezet, passend bij wat de situatie op dat moment vraagt. Dit boek maakt inzichtelijk hoe de sociaal werker in individu- ele situaties vanuit het werken met gezinnen en groepen, en op het gebied van samenlevingsopbouw de eigen deskundigheid in kan zetten om de kwaliteit van leven van mensen te verbeteren. De werkwijze van Dichterbij is voortgekomen uit een vierjarig project dat in 2008 van start is gegaan. Het project is met RAAK-subsidie uitgevoerd onder regie van Hogeschool Inholland. Vele professionals van praktijkinstellingen en docenten en studenten van hogescholen hebben eraan bijgedragen. Het doel was om de bestaande intakewerkwijze voor hulp- en dienstverlening te moder- niseren en aan te laten sluiten bij de ontwikkelingen in het brede sociaal werk- veld. Dit mondde in 2012 uit in de publicatie Dichterbij. Wegen en overwegen in het sociaal werk. Al snel werd Dichterbij opgepakt in de praktijk van het moderne sociaal werk en inmiddels werken veel wijkteams in diverse gemeenten al volgens de manier van werken die in het boek wordt beschreven. Bij het boek is inmiddels ook een cursus opgezet als post-hbo, zijn docenten getraind om nascholingstrajecten aan te bieden en is veel extra ondersteunings- materiaal ontwikkeld. Tegelijk is het boek ingevoerd op tal van opleidingen bij hogere sociale studies en diverse paramedische studies, zoals ergotherapie, die de vernieuwingen in het sociaal werk op wilden pakken. Vanuit het gebruik van Dichterbij ontstond een vraag naar een uitgave die meer uitleg gaf bij de ver- schillende processtappen. Studenten die vanuit deeltijd instromen en ervaring hebben met de principes van het sociaal werk konden goed uit de voeten met Dichterbij. Studenten die echter aan het begin van hun studie staan, hebben vaak nog geen beeld van de praktijk van het sociaal werk en er bleek behoefte te zijn aan een onderbouwing van de diverse stappen met de toevoeging van veel praktische voorbeelden. In die leemte willen we voorzien met deze nieuwe pu- blicatie. Dichterbij de basis. Methodisch werken in het sociale domein. Het boek beoogt studenten in de eerste twee jaren van hun studie te voorzien van de bagage die nodig is om te kunnen handelen in de hedendaagse, complexe en snel veranderende praktijk. Tegelijk willen we opleiders met deze uitgave de

Made with