Gerda van Straten, Margot Scholte en Ard Sprinkhuizen - Dichterbij de basis

1

Dichterbij: visie en basishouding

Nancy (20 jaar) heeft haar middelbare school niet afgemaakt. In de tijd dat ze op de basisschool zat, waren er veel problemen thuis. Haar moeder was verslaafd aan alcohol en haar vader was afwezig. Uiteindelijk is Nancymet haar broertje bij pleegouders terechtgekomen. Haar jeugd heeft sporen nagelaten: Nancy is mak- kelijk beïnvloedbaar en impulsief. Een ‘verkeerd’ vriendje had veel invloed op haar. Ze heeft haar spaargeld aan hem uitgeleend en hij heeft haar bankrekening gebruikt om aankopen te doen via internet. Nancy heeft het uitgemaakt, maar zit nog wel met de onbetaalde rekeningen. Haar pleegouders weten van niets. Hun pleegdochter is op haar achttiende op kamers gaan wonen en had toen werk in een cateringbedrijf. Deze baan is ze inmiddels kwijt. Nancy weet niet hoe ze haar problemen moet oplossen. Ze zegt niet met internet te kunnen omgaan, snapt niets van de rekeningen die ze krijgt en dreigt nu uit haar kamer gezet te worden omdat ze een grote huurschuld heeft. Als sociaal werker heb je vaak te maken met mensen die in moeilijke levensom- standigheden verkeren. Soms zijn veel hulp en ondersteuning nodig om men- sen weer op de rails te krijgen, maar soms ook is een kleine handreiking vol- doende om de greep op het leven te versterken. Als niet ingegrepen wordt, dan kunnen de gevolgen groot zijn – met name wanneer de moeilijke omstandig- heden langer aanhouden. Mensen kunnen dan vastlopen in de samenleving en geïsoleerd raken. Zij verliezen de greep op hun leven en beschikken niet (meer) over voldoende hulpbronnen om de moeilijkheden op eigen kracht te overwin- nen. De factoren die hierbij een rol spelen zijn heel divers: ■■ Persoonlijke beperkingen: denk aan mensen met een (lichte) verstandelijke beperking of mensen die psychisch kwetsbaar zijn. ■■ Persoonlijke omstandigheden: zoals ziekte van de persoon zelf of van zijn naasten en intensieve zorg als mantelzorger. ■■ Levensomstandigheden: slechte huisvesting, een onveilige buurt met veel vandalisme en criminaliteit. ■■ Afkomst: iemand die opgroeit in een gezin dat in armoede leeft, waar ver- waarlozing speelt en waar talenten niet erkend of gestimuleerd worden, zal later eerder in een kwetsbare positie raken dan iemand die liefdevol opge-

15

Made with