Francisca Jungslager en Wilma Maljaars - Kritisch denken & schrijven

Voorwoord

Boeken over academisch schrijven zijn er in soorten en maten, net als boeken over kritisch denken. Bij het doen van onderzoek en het schrijven van een wetenschappelijke tekst daarover – zoals een scriptie – heb je beide vaardig heden nodig. Je moet ervoor zorgen dat je onderzoek gebaseerd is op een grondige analyse en kritische beoordeling van de literatuur én je moet leren hoe je een academische tekst in zijn geheel goed onderbouwd, gestructureerd en helder op papier krijgt. Die aanpak, waarbij zowel aandacht is voor de ontwikkeling van het aca demisch denkvermogen als van de schrijfvaardigheid, staat centraal in het onderwijs in wetenschappelijk schrijven aan bijvoorbeeld de Universiteit van Amsterdam. In dit boek bieden wij inzichten en hulpmiddelen voor een der gelijke aanpak. De inzichten in dit boek komen voort uit de pragma-dialectische bena dering van argumentatie, ontwikkeld door Frans van Eemeren en Rob Groo tendorst. De analyse van argumentatie en de beoordeling ervan, zoals die in dit boek aan bod komen, zijn in tal van publicaties van Van Eemeren c.s. uitvoeriger behandeld dan wij hier doen. Wij zijn ons bewust van de grote schatplichtigheid aan dit gedachtegoed en zijn dankbaar dat we er in dit boek gebruik van kunnen maken. Wij zijn Frans van Eemeren niet alleen vanuit pragma-dialectisch perspec tief dank verschuldigd, maar ook vanwege zijn bereidheid dit boek door te nemen. Graag willen wij ook alle collega’s bedanken die geholpen hebben dit boek te verbeteren, in het bijzonder Bert Meuffels, die het hoofdstuk over verslag doen van empirisch onderzoek kritisch onder de loep nam. Dank ook aan Lotte van Poppel, Isabella Steenbergen en Masha Bakker, voor jullie er varen blik, jullie tips en jullie steun! Tot slot bedanken wij alle studenten die ons inspireerden tot het schrijven van dit boek. Wij hopen dat huidige en toekomstige studenten dankzij dit boek meer plezier aan het schrijven zullen beleven. Uit ervaring weten wij: geen zin komt vanzelf …

Amsterdam, september 2016

Made with FlippingBook Digital Publishing Software