Petra Verhagen - Kwaliteit met beleid

1.3 ■ Basisbegrippen

Daarbij gaat het om de vragen: • Waar staan we voor? (missie) • Waar gaan we voor? (visie) • Waar geloven we in? (kernwaarden)

De keuzes die in een organisatie zijn gemaakt ten aanzien van doelen, mid- delen en tijdpad zijn vastgelegd in een beleidsplan . Dit geldt voor grote en kleine organisaties, tijdelijke en permanente organisaties en samenwer- kingsverbanden. Een doelstelling kan op diverse manieren en met verschillende middelen worden gerealiseerd. Denk bij middelen aan tijd, kennis, technologie, ruim- te, financiën, inzet van professionals, vrijwilligers en andere betrokkenen. Aan elke manier en elk middel hangt een ander prijskaartje. Daarom is het organisatiebeleid, dat is verwoord in het beleidsplan, nauw verweven met het financiële beleid . In het financiële beleid staan de volgende vragen centraal: • Welke diensten en/of producten bieden we als organisatie aan? • Tegen welke prijs? • Waarmee willen (of moeten) we in dat opzicht rekening houden? Als het beleidsplan wordt vertaald in geld, is het resultaat een begroting of een budget. Een begroting is de financiële vertaling van het voorgenomen beleid van een organisatie in een bepaalde beleidsperiode. In de begroting staan de te verwachten inkomsten en uitgaven over die periode. Door deze te vergelijken met de daadwerkelijke inkomsten en uitgaven, komen even- tuele verschillen aan het licht. Op basis van een analyse van deze verschillen kunnen er, indien nodig, passende maatregelen worden getroffen, zoals het doorvoeren van bezuinigingen. De begroting is als het ware het financiële kompas van de organisatie, waarmee wordt nagegaan of de organisatie nog steeds de juiste koers vaart. Binnen een begroting wordt per activiteit een bedrag vastgesteld dat besteed mag worden: het budget . Dit is het maxima- le bedrag dat een afdeling of team toegewezen krijgt om te werken aan de organisatiedoelen. Meer geld dan dat bedrag kan niet worden uitgegeven. Voor alle commerciële en maatschappelijke organisaties is begroten een belangrijke taak. Daarbij hoort uiteraard ook: • financiële bronnen verkennen en benutten: eigen inkomsten en/of bijdra- gen vanuit fondsen, crowdfunding, giften en/of bijdragen van de over- heid, de subsidies ; • registreren en verantwoorden: administratie bijhouden en het financieel jaarverslag opstellen (zie hoofdstuk 6).

27

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online