Petra Verhagen - Kwaliteit met beleid

1.3 ■ Basisbegrippen

Tabel 1.1 Inputs, outputs, outcomes en impact wat je van plan bent te gaan doen de resultaten die je wilt bereiken inputs activiteiten outputs outcomes

impact

Maatschappe- lijke effecten (al dan niet ge- wenst) op de lange termijn. meer sociale cohesie, min- der eenzaam- heid, minder ziektekosten …

Effecten voor de deelnemers, tijdens of na het project. meer sociale contacten, meer vaardighe- den …

Het meetbare resultaat van je project.

Alles wat je bin- nen het project doet met de inputs om de doe- len te bereiken. inkopen, mensen mobiliseren, pro- motie verzorgen, uitnodigingen sturen, afspraken maken, ruimte inrichten … Draaiboek ma- ken, materiaal

Middelen die je voor je project nodig hebt.

het aantal acti- viteiten, work- shops, gesprek- ken, nieuwe vrijwilligers of leden …

Tijd, kennis, ruimte, techno- logie, materiaal, geld, professio- nals …

Maatschappe- lijke verande- ringen op de lange termijn

Zelfstandige naamwoorden

Werkwoorden Hoeveelheden Individuele en/ of maatschap- pelijke veran- deringen op de korte termijn

Zoals al eerder is opgemerkt hebben de genoemde ontwikkelingen in het sociale domein het formuleren van beleid en het werken aan kwaliteits- verbetering bij organisaties die actief zijn in dat domein, sterk beïnvloed. Tijd om de aandacht nu te richten op het definiëren van de begrippen ‘be- leid’ en ‘kwaliteit’. Daarna maak je kennis met de Plan-Do-Check-Act-cirkel (PDCA-cirkel) en met de begrippen ‘kwaliteitszorg’ en ‘lerende organisatie’. 1.3 Basisbegrippen De begrippen ‘beleid’ en ‘kwaliteit’ vertegenwoordigen twee manieren waarop je naar het primaire proces, de weg die de klant binnen een organi- satie aflegt, kunt kijken. Bij ‘beleid’ staat de vraag centraal: doen we de goede dingen? Bij ‘kwali- teit’ gaat het om de vraag: doen we de dingen goed? Het uiteindelijke doel is uiteraard dat in dat primaire proces de goede dingen goed worden gedaan.

25

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online