Tin Chau Tsui m.m.v. Xuan Hue Liu-Chau - Chinees getoetst

Tin Chau Tsui • m.m.v. Xuan Hue Liu-Chau Tin Chau Tsui Chinees getoetst

250 oefenvragen op weg naar B1

Chinees getoetst

Chinees getoetst

学而时习之,不亦说乎? Wat je geleerd hebt regelmatig in praktijk kunnen brengen, is dat niet een genot? Confucius (551-479 v.C.)

Chinees getoetst 250 oefenvragen op weg naar B1

Tin Chau Tsui m.m.v. Xuan Hue Liu-Chau

c u i t g e v e r ij

c o u t i n h o

bussum 2015

Website

Bij dit boek hoort een website met extra materiaal: www.coutinho.nl/chineesgetoetst

© 2015 Uitgeverij Coutinho bv Alle rechten voorbehouden.

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door foto kopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16h Auteurswet 1912 dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedin gen te voldoen aan Stichting Reprorecht (Postbus 3051, 2130 KB Hoofddorp, www.reprorecht.nl). Voor het overnemen van (een) gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en an dere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie, Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.stichting-pro.nl).

Uitgeverij Coutinho Postbus 333 1400 AH Bussum info@coutinho.nl www.coutinho.nl

Omslag: Jeanne | ontwerp & illustratie, Westervoort​ Foto’s omslag: © li jianbing; Liushengfilm; TonyV3112; Jakub Zak; Lodimup/Shutterstock.com. Foto’s binnenwerk: onder andere Demi van Wanrooij, Jimmy Heeres, Nick Priem, Omar Habets, Ubbo van Dijk en Shutterstock.com. Noot van de uitgever Wij hebben alle moeite gedaan om rechthebbenden van copyright te achterhalen. Personen of instanties die aanspraak maken op bepaalde rechten, wordt vriendelijk verzocht contact op te nemen met de uitgever. De personen op de foto’s komen niet in de tekst voor en hebben geen relatie met hetgeen in de tekst wordt beschreven.

ISBN 978 90 469 0493 0 NUR 630

Voorwoord

Steeds meer lagere en middelbare scholen in Nederland hebben belangstelling voor de Chinese taal en cultuur. Naar aanleiding van een succesvolle pilot met negen scholen, mogen vanaf 2015 alle scholen het vak Chinese taal en cultuur als examen vak aanbieden in het vwo. Voor vele vakken zijn er examenbundels verkrijgbaar zodat de leerlingen kunnen oefenen voor de examens, maar voor Chinees nog niet. Om die reden hebben we Chinees getoetst, 250 oefenvragen op weg naar B1 samengesteld. Samen hebben we meer dan 25 jaar onderwijservaring in de Chinese taal. In die tijd hebben we ook meerdere schoolexamens Chinees samengesteld. Chinees getoetst is tot stand gekomen op basis van onze eigen onderwijservaringen en een literatuur studie over examens Chinees binnen en buiten Nederland. Aan de totstandkoming van Chinees getoetst hebben de volgende mensen bijgedra gen, aan wie we graag onze dank willen uitspreken. Voor de digitale ondersteuning bedanken we Herman Tsui. Voor diverse andere ondersteunende werkzaamheden bedanken we Carlien Captijn, Manon Boschman, Zilla Dooge, Alexandra Patsa, Joy Roeten, Yolan Rosie, Wesley Manotty, Mengyu Bao en Limmie Yan Lam Liu.

Tin Chau Tsui & Xuan Hue Liu-Chau Maastricht, najaar 2015

Inhoud

Inleiding

| 9

Website

| 10

Taalniveau A1

Luistervaardigheid A1   |  11 Leesvaardigheid A1   |  31 Spreek- en gespreksvaardigheid A1   |  51 Schrijfvaardigheid A1   |  63

Taalniveau A2

Luistervaardigheid A2   |  77 Leesvaardigheid A2   |  97 Spreek- en gespreksvaardigheid A2   |  133 Schrijfvaardigheid A2   |  145

Bronvermelding leesvaardigheid

| 165

Inleiding

Tegenwoordig zijn er diverse Nederlandse lesmethoden Chinees beschikbaar. Er blijft echter een grote behoefte aan oefenmateriaal dat docenten als aanvulling op deze methoden kunnen gebruiken. Ook leerlingen hebben behoefte aan oefeningen ter voorbereiding op het schoolexamen Chinees. Chinees getoetst. 250 oefenvragen op weg naar B1 is ontwikkeld om in de bovenge noemde behoeften te voorzien . Bij de ontwikkeling van de oefeningen heeft het Europese Referentiekader (ERK) een belangrijke rol gespeeld. De oefeningen lopen op van ERK-niveau A1 tot en met A2+. De oefeningen zijn methodeonafhankelijk, dat wil zeggen dat ze niet gebonden zijn aan een bepaalde Nederlandse lesmetho de Chinees. Als referentiemateriaal zijn onder andere de volgende werken geraad pleegd: ■ Vaardigheidstoetsen Chinees A1 (SLO/ICLON, 2012); Alle vaardigheden komen in Chinees getoetst aan bod: luistervaardigheid, spreek- en gespreksvaardigheid, leesvaardigheid en schrijfvaardigheid. De oefeningen van spreek- en gespreksvaardigheid zijn afwisselende oefeningen. De cursist kan de oefeningen samen met de docent, een native speaker of een klas genoot in de vorm van een rollenspel uitvoeren. De docent krijgt afwisselend man nelijke en vrouwelijke rollen toebedeeld. Uiteraard staat het de cursist en de docent vrij om deze rollen aan te passen. De moeilijkheidsgraad van de oefeningen variëert van niveau A1 tot A2+ van het ERK. Informatie over de niveauomschrijvingen vind je op www.erk.nl . ■ Vaardigheidstoetsen Chinees A2 (SLO, 2013); ■ Can-do Statements at Levels A1-A2 (EBCL, 2012).

9

Website

www.coutinho.nl/chineesgetoetst

Bij dit boek hoort online studiemateriaal, dat bestaat uit: ■ audio bij de luisteroefeningen; ■ antwoorden op de oefeningen uit het boek; ■ toetsmatrijzen.

Voor docenten is er op aanvraag ook een docentenhandreiking beschikbaar.

10

Luistervaardigheid A1

A1

Luister naar de gesprekjes. Welke tijd heb je gehoord? Zet een kruisje bij het juiste antwoord. Je hoort ieder fragment twee keer.

Voorbeeld

a

b

c

1

a

b

c

2

a

b

c

11

3

a

b

c

A1

4

a

b

c

Luister naar de fragmenten. Welk plaatje hoort bij welk fragment? Zet een kruisje bij het juiste antwoord. Je hoort ieder fragment twee keer.

Voorbeeld

a

b

c

12

5

a

b

c

A1

54 45 36

6

a

b

c

7

a

b

c

8

a

b

c

13

9

a

b

c

A1

10

a

b

c

11

a

b

c

12

a

b

c

14

13

a

b

c

A1

113 103 130

14

a

b

c

15

a

b

c

16

a

b

c

15

17

a

b

c

A1

18

a

b

c

19

a

b

c

20

a

b

c

16

Luister naar de fragmenten. Beantwoord de bijbehorende vragen. Je hoort ieder fragment twee keer.

A1

Voorbeeld

Op welk nummer woont de jongen? 12

21 Hoeveel kost het armbandje?

22 Op welke pagina staat het plaatje van een huis?

23 Hoe oud is het zusje?

17

24 Waar wil de man naartoe gaan?

A1

25 Wanneer is de vader jarig?

26 Hoeveel kost een blouse?

27 Op welke pagina begint les 15?

28 Hoeveel kost een metrokaartje naar Dongdan?

18

29 Welk huisnummer wordt genoemd?

A1

30 Hoe oud is de oudere broer?

31 Wanneer is de oudere zus jarig?

32 Hoeveel kost een kommetje noedels?

33 Uit hoeveel mensen bestaat het gezin van het meisje?

19

34 Hoe laat vertrekt de trein naar Terminal 3?

A1

35 Hoeveel kost een hamburger?

Luister naar de fragmenten. Beantwoord de bijbehorende vragen. Zet een kruisje bij het juiste antwoord. Je hoort ieder fragment twee keer. : dit symbool geeft aan waar sprekers zich bevinden.

36 Waar bevindt de goedkoopste supermarkt zich?

¨ a

¨ b

¨ c

¨ d

20

37 Waar bevindt de bushalte van lijn 101 zich?

A1

¨ a

¨ b

¨ c

¨ d

38 Waar bevindt Chinees restaurant Tiāntiān zich?

¨ a

¨ b

¨ c

¨ d

21

Luister naar de fragmenten. Zet een kruisje bij het juiste antwoord. Je hoort ieder fragment twee keer.

A1

39 a Hoe komt de vrouw op Xidawang Lu? oo a met de bus

oo b met de metro oo c met de tram

b Waar ligt de middelbare school Dawang? oo a In het noorden van de Xidawang Lu. oo b In het oosten van de Xidawang Lu. oo c In het zuiden van de Xidawang Lu.

40 a Hoe kan de vrouw het best naar het station gaan? oo a met de bus

oo b met de metro oo c met de tram

b Hoeveel straten moet de vrouw oversteken? oo a één straat

oo b twee straten oo c drie straten

22

41 a Op welke verdieping kun je een hamburger kopen?

oo a op de eerste verdieping oo b op de derde verdieping oo c op de vijfde verdieping

A1

b Waar bevindt de bioscoop zich? oo a op de vijfde verdieping oo b op de zevende verdieping oo c op de negende verdieping

42 a Hoe vaak heeft het meisje de Tempel van de Hemel bezocht?

oo a één keer oo b twee keer oo c drie keer

b Uit hoeveel verschillende landen komen de klasgenoten van het meisje?

oo a vier oo b vijf oo c zes

23

43 a Op welke verdieping ligt het restaurant in dit hotel?

oo a op de eerste verdieping oo b op de derde verdieping oo c op de vijfde verdieping

A1

b Waar zijn de toiletten?

oo a naast het restaurant oo b voor het restaurant oo c achter het restaurant

24

Luister naar de gesprekjes. Beantwoord de bijbehorende vragen. Je hoort ieder fragment twee keer.

A1

Voorbeeld

In welk land is de man op vakantie geweest? Spanje

44 Wanneer komt de man terug?

45 Waar werkt de oudere broer van Dazhong?

46 Naar welk land gaan de man en de vrouw?

25

47 Welke Spaanse stad wordt hier genoemd?

A1

48 In welk land woont de vriendin van Xiaoming?

49 Naar welke stad gaat deze persoon?

50 Waar werkt de jongere zus van Lingling?

51 Naar welk land gaat de vrouw?

26

52 In welk land woont de vriend van Meiying?

A1

Luister naar de fragmenten. Zet een kruisje bij het juiste antwoord. Je hoort ieder fragment twee keer.

Voorbeeld

Wat doet de man graag op internet? þ a chatten oo b naar muziek luisteren oo c spelletjes spelen

53 Wat eet de man het liefst? oo a groente oo b vlees oo c vis

54 Hoe vaak moeten de medicijnen worden ingenomen? oo a Tweemaal daags één tablet. oo b Driemaal daags twee tabletten. oo c Viermaal daags één tablet.

27

55 Welke sporten vindt het meisje leuk? oo a basketbal en tennis oo b basketbal en voetbal oo c tennis en voetbal

A1

56 Waarvoor wordt het meisje gewaar schuwd? oo a De mensen kunnen haar mogelijk niet verstaan. oo b De mensen gebruiken een andere geldsoort. oo c Het verkeer komt van een andere richting.

57 Waarom gaan de man en de vrouw niet naar de molen?

oo a Het is nog te vroeg. oo b Het gaat sneeuwen. oo c Het gaat regenen.

58 Wat wordt er over de Engelse les gezegd? oo a De les valt uit. oo b Er is een nieuwe leraar. oo c De les begint een uur later.

28

59 Waarom mag de jongen niet weggaan?

oo a Omdat de voetbalwedstrijd begint. oo b Omdat hij zich niet lekker voelt. oo c Omdat het erg slecht weer is.

A1

60 Waarom hebben de meisjes de blouse niet gekocht? oo a Hij was niet mooi.

oo b Hij had niet de juiste kleur. oo c Hij was ergens anders goed koper.

61 Waarom hebben de vrouwen de medicijnen niet gekocht? oo a Ze hadden niet genoeg geld bij zich. oo b Het waren verkeerde medicij nen. oo c De verkoper was onbetrouw baar. 62 Waarvoor wordt de jongen gewaar schuwd? oo a De les valt uit.

oo b De les begint eerder. oo c De les begint later.

29

Made with FlippingBook - Online magazine maker