Sebastian Abdallah, Maike Kooijmans en Jolanda Sonneveld - Talentgericht werken met kwetsbare jongeren

1  Talentgericht werken met maatschappelijk kwetsbare jeugd

van inspanningen die een positieve invloed hebben op hun maatschappelij ke positie en culturele ontplooiing, en om hen te helpen greep te krijgen op hun eigen koersbepaling. Talentgericht werken bevat technieken, methoden en methodieken voor het handelen. Hieraan ten grondslag ligt de overtuiging dat jongeren in moeilijke sociaal-maatschappelijke omstandigheden talenten hebben en dat die met de juiste ondersteuning tot ontwikkeling kunnen komen. Om die ondersteuning vorm te geven en/of mogelijk te maken zijn specifieke kennis op verschillende gebieden en een tomeloze inzet nodig. Tot slot gaat het erom in de bredere sociaal-culturele omgeving ruimte en draagvlak te creëren voor de relevantie en meerwaarde van talenten. Talentgericht werken kent drie dimensies: ontwikkelwerk, erkennings werk en verbindingswerk. Ontwikkelwerk is het creëren van optimale om standigheden voor deelnemers om hun talenten te ontwikkelen. Erken ningswerk is het bieden van ruimte aan allerlei (latente) talenten en het zoeken naar respect en waardering hiervoor in de netwerken van deelne mers. Verbindingswerk is het bouwen aan duurzame relaties tussen ver schillende groepen en organisaties in de samenleving om de talentontwik keling van jongeren breder te verankeren. We onderscheiden vier perspectieven op talentontwikkeling: • het professionele perspectief is een denk- en werkkader waartoe talentge richte werkers zich verhouden; • het politieke perspectief vanuit de overheid oefent een sterke invloed uit op welke talenten van maatschappelijk belang zijn en daarom aandacht, ondersteuning en middelen verdienen; • het economisch perspectief heeft betrekking op de wijze waarop talent het best tot ontwikkeling komt en hecht waarde aan effectiviteit en effi ciëntie; • het deelnemersperspectief staat voor de beleving van talent door jongeren en de betekenis die talent heeft voor jongeren die aan talentprogramma’s deelnemen. Een verkenning van deze perspectieven helpt om te beseffen dat er verschil lende doelen en belangen zijn als het gaat om talent, talentontwikkeling en talentgericht werken. Op sommige momenten zullen de verschillende perspectieven elkaar versterken, terwijl ze op andere momenten met elkaar zullen botsen.

DEEL I

33

Made with FlippingBook - Online catalogs