Sebastian Abdallah, Maike Kooijmans en Jolanda Sonneveld - Talentgericht werken met kwetsbare jongeren

Deel I  Positionering en onderbouwing van talentgericht werken

ontwikkeling is hierbij eerder een doel en niet zozeer een middel om de ontwikkeling van mensen te bevorderen. In hoofdstuk 2 komen we uitgebreider terug op het economisch perspec tief. We werken dit perspectief en het politiek perspectief dat hiervoor aan de orde kwam uit rond vier thema’s: participatie, risico & veiligheid, de ver anderende arbeidsmarkt en cultuur & ondernemerschap. Deelnemersperspectief Het deelnemersperspectief ten slotte staat voor het denken, spreken en han delen van deelnemers ten aanzien van talentontwikkeling. In het werken met maatschappelijk kwetsbare jongeren is het belangrijk te onderzoeken wat de ervaringen, opvattingen en houdingen van deelnemers zijn ten aan zien van hun talenten. Vinden zij zelf ook dat ze onderontwikkelde of on dergewaardeerde talenten hebben en moeizaam aansluiting vinden bij de maatschappij? Of zien zij dat zelf anders? Talentgerichte begeleiders werken met jongeren bij wie afwijzing van hun talenten vrijwel een vast onderdeel is geworden. Gevoelens van uitsluiting en afwijzing maken het voor deze groep lastig ommaatschappelijk te participeren. Het deelnemersperspectief komt uitgebreider aan bod in hoofdstuk 4 en 12. In dit hoofdstuk hebben we uiteengezet hoe we betekenis geven aan de ter men talent, talentontwikkeling en talentgericht werken. Talent is een bekwaamheid of kwaliteit van een persoon. Voor een deel kan dit een aangeboren aanleg betreffen, maar veel vaker is talent het re sultaat van aandacht, interesse en inspanning van de persoon in kwestie, en van positieve waardering van mensen uit de omgeving. Het kan gaan om allerlei bekwaamheden, zowel op artistiek, sportief en technologisch als sociaal gebied. Soms passen talenten niet in traditionele functionele denk beelden over wat nuttig is. De sociale omgeving hecht er dan minder waarde aan of staat er minder voor open. Talentontwikkeling is het vaardig worden in bezigheden waarvoor men sen belangstelling hebben. Deze bezigheden bevorderen het functioneren in de samenleving. Bij maatschappelijk kwetsbare jongeren hapert de talent ontwikkeling, omdat er in de persoon en/of in diens omgeving barrières zijn die het constructief werken aan talenten belemmeren. Talentgericht werken is een ontwikkelingsgerichte benadering waarbij so ciale professionals via gerichte handelingen en door middel van aandacht werken aan de versterking van competenties, zelfbeeld, zelfbewustwording en netwerken. Het doel hiervan is om jongeren te ondersteunen in het ont dekken van interesses, het uitproberen van activiteiten en het doorzetten

1.4 Samenvatting

32

Made with FlippingBook - Online catalogs