Sebastian Abdallah, Maike Kooijmans en Jolanda Sonneveld - Talentgericht werken met kwetsbare jongeren

1  Talentgericht werken met maatschappelijk kwetsbare jeugd

In het krachtenveld rond talentontwikkeling bij maatschappelijk kwetsbare jongeren onderscheiden we vier perspectieven: het professioneel-pedago gische perspectief, het politieke perspectief, het economische perspectief en het deelnemersperspectief. Deze vier perspectieven werken we hierna verder uit. Professioneel-pedagogisch perspectief Binnen het professioneel-pedagogisch perspectief gaat talentontwikkeling over het ontdekken van interesses en kwaliteiten van kwetsbare jongeren, de ontwikkeling daarvan en het creëren van erkenning en ruimte hiervoor in de samenleving. Hierbij is de overtuiging dat gerichte aandacht en in zet een positieve ontwikkeling bij deelnemers teweeg kunnen brengen. Dit vraagt kennis van hoe die aandacht en inzet eruit moeten zien. Ook zijn er specifieke vaardigheden nodig om talentontwikkeling in verschillende prak tijken vorm te geven en te verbinden met de netwerken van deelnemers en met andere professionele en maatschappelijke instituties. Om het professi oneel-pedagogisch perspectief tot zijn recht te laten komen is het belangrijk dat sociale professionals zich bewust ontwikkelen in hun vakmanschap en dat zij hun werk kunnen legitimeren. Vooral met dat laatste hebben veel professionals moeite. Velen van hen doen graag goed werk, maar vinden het moeilijk om aan buitenstaanders uit te leggen wat ze doen en hoe ze hun ‘goede werk’ voor elkaar krijgen. Dit boek biedt daarvoor handreikingen. In hoofdstuk 3, 4 en deel II komt dit perspectief uitgebreid aan de orde. Politiek perspectief Het politieke perspectief op talentontwikkeling behelst de manier van den ken, spreken en handelen vanuit de overheid. Vanuit dit perspectief wordt vooral gekeken naar de vraag welke talenten van maatschappelijk belang zijn en daarom aandacht, ondersteuning en middelen zouden moeten krij gen. Het politieke perspectief op talentontwikkeling krijgt vooral inhoud in beleid en idealen rond activering en participatie. Deze idealen berusten op meritocratisch en liberaal gedachtegoed. De nadruk ligt op de eigen po tentie en kwaliteiten van burgers om zelfstandig hun leven vorm te geven. Eigen talent en de ontwikkeling daarvan zijn dus een sleutel om goed te functioneren in de samenleving. Dit perspectief komt uitgebreider terug in hoofdstuk 2. Economisch perspectief Het economisch perspectief op talentontwikkeling is dominant in het be drijfsleven en is gericht op effectiviteit en efficiëntie. In het bedrijfsleven staat voorop dat werknemers talenten ontwikkelen die bijdragen aan een zo hoog mogelijke productie van het bedrijf. Ook in de sport-, kunst- en entertainmentwereld is het economisch perspectief sterk aanwezig. Talent

DEEL I

31

Made with FlippingBook - Online catalogs