Sebastian Abdallah, Maike Kooijmans en Jolanda Sonneveld - Talentgericht werken met kwetsbare jongeren

Deel I  Positionering en onderbouwing van talentgericht werken

meer samenhangend geheel van een mens- en maatschappijvisie, een wijze van rechtvaardiging van deze visie, doelstellingen, methoden of middelen en resultaten van (wetenschappelijk) onderzoek op voornoemde gebieden’ (Hildago & Baert, 1986, p. 1 in: Hermans, 2014). Een methodiek benoemt dus doelstellingen en wijst op de methoden, technieken en middelen die nodig zijn om die doelen te bereiken. Op het gebied van talentontwikke ling bestaan verschillende methodieken. Voorbeelden zijn Doelbewust in ’s-Hertogenbosch en Rambler in Amsterdam. Links naar voorbeelden van methodiekbeschrijvingen staan op de website. In dit boek gebruiken we de term ‘talentprogramma’ als we het hebben over deze methodieken. Het gaat in deze talentprogramma’s om al dan niet gearrangeerde alledaagse ont moetingen en leermomenten die een grote impact kunnen hebben op de beleving, het denken en het gedrag van jongeren als het gaat om de omgang met individuen en groepen die anders zijn dan zij. Voor deelnemers zelf staat in deze programma’s niettemin talentontwikkeling centraal. Ze doen mee aan diverse talentprojecten om ergens beter in te worden, maar onbe wust leren de jongeren op meer vlakken dan ze zich hadden voorgenomen. Aan de basis van talentgericht werken ligt als eerste het zich eigen maken van de overtuiging dat jongeren in moeilijke sociaal-maatschappelijke om standigheden talenten hébben en dat die met de juiste ondersteuning tot ontwikkeling kunnen komen. Verder gaat het om specifieke kennis op ver schillende gebieden (zoals kennis over jongeren, hun belevingswereld, ge drag, emoties en de beïnvloeding daarvan) en een tomeloze inzet om die passende ondersteuning vorm te geven en/of mogelijk te maken. Tot slot gaat het om een kritisch vermogen en daadkracht, om in de bredere maat schappelijke omgeving ruimte en draagvlak te creëren voor de relevantie en meerwaarde van de talenten van die jongeren. Deze zaken werken we in de volgende paragraaf verder uit. In paragraaf 3.2 komt het pedagogische ka rakter van de benadering uitgebreid aan bod. Talentgericht werken Talentgericht werken is een ontwikkelingsgerichte benadering waarbij sociale professionals via gerichte handelingen en aandacht werken aan de versterking van competenties, zelfbeeld, zelfbewustzijn en netwerken van (groepen) maat schappelijk kwetsbare jongeren. Het doel hiervan is om jongeren ondersteu ning te bieden in het ontdekken van interesses, het uitproberen van activiteiten en het doorzetten van inspanningen die een positieve invloed hebben op hun maatschappelijke positie, hun culturele ontplooiing en het greep krijgen op de eigen koersbepaling.

26

Made with FlippingBook - Online catalogs