Sebastian Abdallah, Maike Kooijmans en Jolanda Sonneveld - Talentgericht werken met kwetsbare jongeren

1  Talentgericht werken met maatschappelijk kwetsbare jeugd

Wat is talentgericht werken? Talentgericht werken is een benadering van sociale professionals die op een ontwikkelingsgerichte manier kijken, denken en handelen; met de focus op het versterken van kennis, bekwaamheden en de kwaliteiten van jongeren (samen ook wel competenties genoemd). We richten ons in dit boek op de ondersteuning en vorming van maatschappelijk kwetsbare tieners en jon geren van 10 tot 23 jaar. Juist voor deze specifieke groep jongeren biedt ta lentgericht werken mogelijkheden tot het overwinnen van barrières die zij tegenkomen in hun ontwikkeling (hoofdstuk 4 biedt een uitgebreide doel groepbeschrijving). Wij beschouwen het begrip ‘talentontwikkeling’ als een middel om jon geren tot hun recht te doen komen. Er bestaan echter ook vormen van ta lentgericht werken waarbij alleen oog is voor de demonstratie van een spe cif íék talent en waarbij de mens erachter minder belangrijk is. In dat geval is talentontwikkeling het doel en de mens die het talent voortbrengt het (vervoer)middel. Deze vorm van talentgericht werken zien we vaker in de commerciële sector, de entertainmentindustrie, in de sport en in de kunst sector. Talentontwikkeling als doel speelt in dit boek geen grote rol. Talentgericht werken als professionele benadering Talentgericht werken vatten we in dit boek op als een specifieke professi onele benadering. We zijn ervan overtuigd dat er visie, creativiteit, lef en inzicht nodig zijn om te kunnen werken aan de ontwikkeling van maat schappelijk kwetsbare jongeren. Talentgericht werken kan niet volstaan met

DEEL I

het volgen van de juiste stappenplannen, maar doet een beroep op de houding en mentaliteit (manier van denken en doen) van sociale professionals. Deze be nadering kent verschillende niveaus van professioneel handelen: technieken, methoden en methodieken. Technieken bevinden zich op het meest praktische niveau van handelen. Denk hierbij aan bepaalde ge sprekstechnieken die sociale professionals toepassen om hun deelnemers te leren kennen: een praatje ma ken, luisteren en observeren. Als verschillende tech nieken in samenhang gebruikt worden om een com plexer of in tijd verder verwijderd doel te bereiken, kunnen we spreken van een methode. Hierop aanha kend gaat het dan bijvoorbeeld om de methode ‘con tact leggen’. Methoden zijn in de praktijk beproefd en vaak ook onderbouwd met een theorie (Liefhebber, Dam & Kluft, 2014). Een methodiek ten slotte, kent een ruimere invulling. Een methodiek is ‘een min of

professionele benadering

methodieken

methoden

technieken

Figuur 1.1 Niveaus van professioneel handelen

25

Made with FlippingBook - Online catalogs