Sebastian Abdallah, Maike Kooijmans en Jolanda Sonneveld - Talentgericht werken met kwetsbare jongeren

Deel I  Positionering en onderbouwing van talentgericht werken

Talentgericht werken is een ontwikkelingsgerichte benadering waarbij pro fessionals via gerichte handelingen en aandacht werken aan de versterking van competenties, zelfbeeld, zelfbewustwording en netwerken van (groe pen) maatschappelijk kwetsbare jongeren. Voor een goede uitvoering van talentgericht werken is, naast vaardigheden en houdingsaspecten, kennis nodig. In deel I van dit boek gaan we in op: • de betekenis van talent en talentontwikkeling van maatschappelijk kwets bare jongeren. In hoofdstuk 1 introduceren we talentgericht werken als ontwikkelwerk, erkenningswerk en verbindingswerk bij jongeren die kwetsbaar zijn. • relevante ontwikkelingen in de maatschappij en beleidsontwikkelingen die daarmee samenhangen. Oorzaken waardoor talent zich ontwikkelt of juist niet liggen niet alleen bij een individu, een gezin of de buurt, maar komen ook voort uit ‘krachten op macroniveau’ in onze samenleving. Hoofdstuk 2 helpt om maatschappelijke achtergronden te begrijpen en maakt duidelijk waarom kwetsbare jongeren ondersteuning nodig hebben bij hun talentontwikkeling. • talentgericht werken als pedagogisch perspectief. We halen in hoofdstuk 3 drie denktradities aan die alle gericht zijn op de ontwikkeling van men sen en die uitgaan van de aanwezige kwaliteiten van mensen. Vanuit deze denktradities onderbouwen we vervolgens de uitgangspunten en doelstel lingen van talentgericht werken. • de leefwereld van de doelgroep. Talentgericht werken veronderstelt een specifieke manier van kijken naar en denken over kwetsbare jongeren. Het gaat over jongeren die op een of meer leefgebieden kwetsbaar zijn waardoor ze niet goed aan hun eigen talentontwikkeling kunnen werken, maar die daarnaast ook kansrijk zijn en potentie hebben. In hoofdstuk 4 bieden we een kader om doelgroepen van talentprogramma’s te analyse ren. Op de website staan vragen en opdrachten als hulpmiddel voor een actieve verwerking van de tekst.

18

Made with FlippingBook - Online catalogs