Marilene Gathier - Welkom in Nederland

Voorwoord bij de derde druk

In 2008 is de eerste versie van Welkom in Nederland verschenen. De methode is destijds goed ont vangen en er zijn vele tienduizenden exemplaren verkocht. In 2013 was het tijd voor een drastische herziening. De aanleiding hiervoor was de troonswisseling. Maar toen ik alle hoofdstukken nog eens doornam, besefte ik pas hoeveel er in een relatief korte tijd veranderd was in onze samen leving. Allereerst viel me op hoezeer alles gedigitaliseerd was. In 2008 bestond er nog een woon krant, moest je vaak nog solliciteren of formulieren invullen op papier en schreef ik over ‘relatiebu reaus’. In 2013 zocht je huizen, banen, partners, cursussen, reizen, enzovoort, gewoon op internet. Een ontwikkeling die sindsdien heeft doorgezet. Net als de tweede belangrijke ontwikkeling dat veel voorzieningen duurder en minder toegankelijk zijn geworden. Inburgeraars moeten hun cur sus en examen zelf betalen, iedereen betaalt flinke eigen bijdragen aan de zorg, studie en andere voorzieningen. Na het up-to-date maken van de inhoud is in januari 2014 de tweede druk van Welkom in Neder land verschenen. Een belangrijke wijziging ten opzichte van de eerste druk was ook dat ik oefenin gen voor het nieuwe inburgeringsexamen voor lezen, schrijven en luisteren opgenomen heb. Dit was meestal authentiek materiaal, vaak van internet, waarbij oefeningen op taalniveau A2 gemaakt zijn. Na de herziening is gebleken dat er opnieuw veel vraag was naar Welkom in Nederland . We dach ten aanvankelijk dat we een nieuwe oplage konden drukken, maar na het taalgedeelte van het inburgeringsexamen is in 2015 ook het examen KNS (Kennis van de Nederlandse Samenleving) veranderd. Het bestaat nu uit KNM (Kennis van de Nederlandse Maatschappij) en ONA (Oriën tatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt). Het nieuwe examenonderdeel ONA is alleen verplicht voor iedereen die vanaf 1 januari 2015 inburgeringsplichtig is geworden. Het onderdeel KNM is wat eerder KNS was en wordt ook op dezelfde manier getoetst. De eindtermen voor KNS zijn wel aangepast. Deze herziening van de eindtermen was aanleiding om Welkom in Nederland opnieuw te herzien. De inhoud van het boek is grotendeels hetzelfde gebleven, maar bij de herziene eindter men zijn nieuwe teksten gemaakt. Nog een verandering in 2014 was de invoering van het examen spreken op taalniveau A2. Aan de oefeningen voor het inburgeringsexamen lezen, schrijven en luisteren op niveau A2 hebben we nu dan ook oefeningen voor het examen spreken op niveau A2 toegevoegd. Dit nieuwe materiaal is net als de oefeningen voor lezen, schrijven en luisteren uitgeprobeerd door cursisten van mijn ei gen taalbureau: De Taalvraag in Rotterdam. Verder heeft Ad Appel de oefeningen voor de examens op taalniveau A2 bekeken en een deel van het materiaal door cursisten laten uitproberen. Alle nieuwe inburgeraars moeten vanaf 2015 het examen KNM afleggen, ook de inburgeraars die staatsexamen NT2 programma 1 of 2 doen. Ook deze kandidaten kunnen zich voorbereiden met behulp van Welkom in Nederland . Bij de herziening in 2014 was al meer rekening gehouden met midden- en hoger opgeleide cursisten, omdat deze vaker dan vroeger het Inburgeringsexamen af leggen. Met het boek en de website (met onder andere sleutels en woordenlijsten) kunnen zij zich ook zelfstandig op het onderdeel KNM voorbereiden.

Made with FlippingBook flipbook maker