Alessandra Corda, Karel Philipsen en Rick de Graaff (red.) - Handboek VVTO

Leeswijzer

Doelgroep

Het Handboek vvto is geschreven voor leerkrachten, schoolleiders, oplei ders, studenten, beleidsmakers en iedereen die belangstelling heeft voor Engels in het basisonderwijs. Maar ook wie wil nadenken over bijvoorbeeld Duits of Frans vvto en daar soms al aan werkt, kan in dit handboek infor matie en suggesties vinden. Vvto beperkt zich niet tot Engels, maar Engels is verreweg de dominantste taal, zoals ook in andere Europese landen. Op 1 oktober 2013 waren er 1.053 scholen met vvto bekend bij het Eu ropees Platform. Bijna 90% biedt vvto Engels aan. In de meeste EU-landen wordt de doelstelling van het Verdrag van Lissabon trouwens maar deels gehaald: het gaat bijna altijd om één vreemde taal, en in verreweg de mees te gevallen is dat Engels.

Figuur L1 Vreemdetalenonderwijs in de EU-landen. Het verplicht gestelde vreemdetalenonder wijs start op steeds jongere leeftijd

De hoofdstukken nader bekeken Deel I Uitgangspunten en achtergronden

Paul Groot en Elly Deelder trappen in deel I af met een historisch over zicht van vvto in Nederland. Evelien Krikhaar plaatst de ontwikkelingen van vvto in Nederland in een internationaal perspectief. Daarvan heeft

19

Made with FlippingBook - Online magazine maker