Martine Noordegraaf en Gert Vierwind (red.) - Hulpverlening aan jeugd en gezin

Leeswijzer

Deel I Praktijk: dewijzeenwerkzaamheidvan systeemgericht werken ineendrietalwerkvelden Systeemgerichteopvoedingsondersteuningaangezinnenmet kinderenvan12-18 jaar Depuber aan zet Tirza van Laar-Jochemsen Dithoofdstukgeeftallebelangrijke informatieoverhetwerkveldvan systeem gerichte opvoedingsondersteuning aan gezinnen met twaalf- tot achttienja rige kinderen. Zo wordt stilgestaan bij concrete werkvormen, de behoeften enwensen van ouders, de gesignaleerde problematiek en last but not least de werkzame factorenvandeze vormvanondersteuning.Uniek indit hoofdstuk isdat ookdevisievande jongerenzelf aandeordekomt.Doornaastdeouder ook de puber aan zet te laten zijn in de opvoedingsondersteuning kan ieder gezinslid zichweer gehoord enbegrepengaanvoelen. Present zijn in kwetsbare gezinnen is de essentie van het werken in de doel groep van de Intensieve Ambulante Gezinsbegeleiding: gezinnen waar vaak meerdereproblemen spelen.Deontwikkelingvandekinderen indiegezinnen moet tochdoorgaan, endat is de focus vande IAG enhet gezamenlijkbelang vanouders enhulpverleners.Dit hoofdstukgeeftachtergronden, voorbeelden en inzichtenbij devraaghoe systeemgericht gewerkt kanworden incomplexe gezinnen. Ouders: noodzakelijkepartners inde residentiƫle jeugdzorg Vanwebsite tot gesprek MartineNoordegraaf, Els vanWijngaarden en EllenMarres Dithoofdstukgeefteen inkijkje inde residentiƫle jeugdzorg, leefgroepenwaar jongerenwonen die (tijdelijk) niet meer thuis kunnenwonen. Daarbij komt Hetwerkveldendewerkzaamheidvande IntensieveAmbulante Gezinsbegeleiding Present zijn inkwetsbaregezinnen Aletta Simons-Karels enKeesVerduijn

1

2

3

21

Made with FlippingBook - Online catalogs