Martine Noordegraaf en Gert Vierwind (red.) - Hulpverlening aan jeugd en gezin

Inleiding

nenverschillendewerkveldenwordt gewerktmet jeugd engezin.Dewerkvel denvertegenwoordigen een continuümvanproblemen: van lichteproblemen bij de opvoeding van een adolescent tot opvoedingsnood, waarbij ouders de opvoedingvan eenadolescent nietmeerkunnengaranderen ende jongereuit huismoetwordengeplaatst. Alleouders hebbenwel eens vragenover deopvoedingvanhunpubers,maar eendeel vande ouders ervaart ookopvoedingsspanning als die vragenonbe antwoordblijven. In zo’n licht problematische opvoedingssituatie kanopvoe dingsondersteuningdeouders helpenomdeontspanning terug tebrengen in hetgezin.Wanneerouderserechterniet in slagendeze spanningsvolle situatie positief tebeïnvloedenenerbovendienniet voldoendehulpbronnenzijn, kan de situatie escaleren en ontstaan matige of ernstige opvoedingsproblemen. Danwordt gesproken van een opvoedingscrisis of zelfs van opvoedingsnood en ishulpverleningnoodzakelijk (figuur 2) (naar: Burggraaff-Huiskes, 2011).

opvoedings nood (residentieel)

opvoedingscrisis (IAG)

opvoedingsspanning (opvoedingsondersteuning)

opvoedingsvragen

complexiteit hulpvraag

drukop systeem

noodzaak tot verbinden

Figuur2  Werkveldendriehoek

Infiguur 2wordt inde driehoekhet verloop geschetst vanopvoedingsvragen naaropvoedingsnood.Ookwordtaangegevenwelkwerkveld indebeschreven situatieswordtbetreden.Uiteraardzijndeze scheidslijnenenigszinskunstma tig en zal indepraktijkook sprake zijnvan ‘grijze gebieden’. Systeemgerichte opvoedingsondersteuning richt zichop gezinssituatieswaar in sprake is van opvoedingsspanning. De IntensieveAmbulanteGezinsbege leiding houdt zich bezigmet gezinnen diemeer dan alleen opvoedingsspan ning ervaren en waarvoor ondersteuning niet voldoende is. Deze gezinnen zijn gebaat bij geïndiceerde hulpverlening. De residentiële zorg is bedoeld

19

Made with FlippingBook - Online catalogs