István Bejczy - Een kennismaking met de Nederlandse geschiedenis

34

1 ◆Prehistorie, oudheid envroegemiddeleeuwen

Kaart 4 DeKarolingische rijks delingen.

Aken

A

Parijs

Rijn

Verdun

Orléans

Donau

C

B

C D

Barcelona

Rome

grenzen volgens hetVerdrag vanVerdun Lotharingen (aanDuitsland in 880) Bourgondië (aanDuitsland in 1033) Italië (aanDuitsland in951) pauselijk gebied onvolledig onderworpen gebied grenzen volgens het verdrag vanMeerssen

A B C D

0

100

200

400

500 km

300

brand gestoken. Kort daarna stierf Rorik. Keizer Karel de Dikke vertrouwdediensgebieden in882 toeaandeVikinghoofdmandie in Nederland de plundertochten leidde en bekend staat als Godfried de Noorman. Voorwaarde was dat Godfried tot het christendom zouovergaan.Godfrieddeeddat en trouwde zelfsmet eenKarolin gischeprinses.Toenhij in885dewijngebieden aandeMoezel ende Rijn voor zich opeiste, nodigdeKarel hem uit voor onderhandelin gen,mogelijk bij het Gelderse Spijk.Daar liet Karel hem vermoor den, waarmee aan de Vikingheerschappij in Nederland een eind kwam. Incidentele strooptochten van Vikingen zouden niettemin nog tot omstreeks het jaar 1000 voorkomen. DeVikingen staanbekendalsbendenuithetnogheidenseScan dinavië die zich na elke brandschattingweer terugtrokken naar het noorden,maar duidelijk is dat dit beeld niet helemaal klopt.Zodra het kon, streken ze blijvend neer – niet alleen inNederland, maar ookbijvoorbeeld inEngelandenFrankrijk,waarNormandiënaarde Noormannen is vernoemd.Door de Frankische heerserswerden ze behandeld op dezelfde wijze als de Romeinen de Franken hadden behandeld: zemochtenzich inhet rijk vestigenonder erkenning van

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker