Jan van Tuin - Taaltempo Frans

Jochem Tuin Jan van in

T AA L T E MP O

F R A N S

tr aining v an vr aag e n an t w oo r d

?

!

!

?

! ?

?

!

?

!

u i t g e v e r ij

c

c o u t i n h o

De Taaltempomethode is ontwikkeld door Pauline Kuiper-Jong. De serie bestaat uit: Taaltempo Duits Hanna Kok-Ahrens isbn 978 90 469 0025 3 Taaltempo Frans Jan van Tuin isbn 978 90 469 0046 8 Taaltempo Italiaans (2e druk) Pauline Kuiper-Jong

isbn 978 90 469 0022 2 Taaltempo Nederlands Pauline Kuiper-Jong isbn 978 90 6283 460 0 Taaltempo Spaans Miquel-Ángel Tavera Gaona isbn 978 90 6283 390 0 Taaltempo docentenhandleiding Pauline Kuiper-Jong www.coutinho.nl

Taaltempo Frans Training van vraag en antwoord

Jan van Tuin

c u i t g e v e r ij

c o u t i n h o

bussum 2007

Docentenhandleiding Bij dit boek is een docentenhandleiding beschikbaar. Deze is te vinden op www.coutinho.nl.

© 2007 Uitgeverij Coutinho b.v. Alle rechten voorbehouden.

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderin gen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een ge automatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uit gave is toegestaan op grond van artikel 16 h Auteurswet 1912 dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan Stichting Re prorecht (Postbus 3051, 2130 KB Hoofddorp, www.reprorecht.nl). Voor het overnemen van (een) gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie, Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.cedar.nl/pro).

Uitgeverij Coutinho Postbus 333 1400 AH Bussum info@coutinho.nl www.coutinho.nl

Omslag: Studio Mouche, Bussum

Noot van de uitgever Wij hebben alle moeite gedaan om rechthebbenden van copyright te achter halen. Personen of instanties die aanspraak maken op bepaalde rechten, wordt vriendelijk verzocht contact op te nemen met de uitgever.

ISBN 978 90 469 0046 8 NUR 633, 114

Voorwoord Taaltempo Frans is het vijfde deel van de succesvolle Taaltempo reeks. Voor de meeste mensen die een taal leren, is spreekvaardigheid het belangrijkste leerdoel. Bijna alle moderne methodes zijn dan ook communicatief opgezet. Toch blijken veel taalleerders, zelfs na jaren studie, moeite te hebben met het geven van een vlotte en adequate reactie op een vraag of opmerking. Zij verliezen veel tijd met het begrijpen of met het vertalen naar de moedertaal en vervolgens met het zoeken naar de juiste vorm. De ‘reactietijd’ wordt daardoor te lang, waardoor een gesprek maar moeizaam verloopt. En wie de vraag verkeerd begrepen heeft, geeft ook een verkeerd antwoord. De communicatieve methodes alleen geven vaak te weinig oefen stof die de vaardigheid van begrijpen en antwoorden automatiseert. Bovendien, bij rollenspelen en dialoogjes sneuvelen de werkwoor den als eerste, met in hun kielzog de voornaamwoorden. En juist op die twee essentiële elementen in een zin komt het aan in het spel tussen vraag en antwoord. Pauline Kuiper, mijn lerares Italiaans, ontwikkelde met Taaltempo Italiaans een even eenvoudige als doeltreffende training om haar cursisten snel te leren manipuleren met voornaamwoorden en werk woorden. Taaltempo Frans is volgens hetzelfde principe opgebouwd. Vanaf de eerste lessen leren de cursisten snel en correct te antwoor den op korte vragen. Nieuwe grammaticale vormen worden dadelijk geïntegreerd in bekende structuren en geautomatiseerd. Geleidelijk wordt het niveau opgevoerd en als vanzelf schakelt de cursist soepel van tegenwoordige tijd naar verleden of toekomende tijd, van meer voud naar enkelvoud. Deze geleidelijke opbouw is des te belangrij ker, omdat cursisten naarmate zij vaardiger worden allerlei strate gieën ontwikkelen om moeilijke grammaticale vormen te omzeilen. Voor de communicatieve vaardigheden is dit uitstekend. Het nadeel is dat die moeilijkere vormen vervolgens consequent vermeden wor den, waardoor de ontwikkeling van gevarieerder en genuanceerder taalgebruik geblokkeerd wordt. Taaltempo Frans heft die blokkades op, waardoor ook in de latere fase van het leertraject de uitdruk kingsvaardigheid blijft toenemen.

Taaltempo Frans volgt zoveel mogelijk de indeling van de meest ge bruikte (communicatieve) cursusboeken. Omdat deze ook de Passé Simple behandelen (hoewel die in de spreektaal niet gebruikt wordt), heb ik die toch opgenomen, zij het in de allerlaatste oefening. De dertig oefeningen van Taaltempo Frans leiden niet op tot een be paald niveau van het Europees Taalportfolio, maar ondersteunen dit indirect wel. De volgende indeling geeft houvast bij het bepalen van de moeilijkheidsgraad:

oefeningen 1-9: Taalportfolio A1 oefeningen 10-16: Taalportfolio A2 oefeningen 17-25: Taalportfolio B1 oefeningen 26-30: Taalportfolio B2 Elke oefening bestaat uit twee delen, deel A en deel B.

In het A-deel worden vooral werkwoorden en voornaamwoorden geoefend. Hierbij wordt een streeftijd aangegeven waarbinnen de vragen beantwoord moeten worden. In het B-deel staan vragen met zelfstandige naamwoorden die in de antwoorden herhaald of vervangen moeten worden. De antwoor den kunnen zowel bevestigend als ontkennend zijn. Hierbij is geen streeftijd gegeven, omdat vaak meerdere antwoorden mogelijk zijn. Taaltempo Frans is zowel thuis als in de les inzetbaar: individueel, in tweetallen of in groepen. Thuis kan men (hardop!) trainen om het eigen tempo op te voeren. Doordat de antwoorden achter elke vraag staan, worden fouten meteen gecorrigeerd. Op school kan de docent vragen stellen om te toetsen of gramma ticale structuren tot de actieve kennis behoren. Soms zijn maar een paar vragen per bladzijde nodig. Maar men kan ook in groepjes van twee oefenen, waarbij de ene cursist vragen aan de ander stelt uit het boek. De docent fungeert dan intussen als klankbord en concen treert zich op de uitspraak in de groepjes. Docenten kunnen via www.coutinho.nl een docentenhandleiding downloaden. Jan van Tuin, april 2007

Inhoud Praktische aanwijzingen voor de cursist thuis

11 12 14

Grammaticale termen

De afdekkaart

Les exercices:

16

verbes en –er type regarder s’appeler, être, aller pr. personnel sujet : je, tu, il, elle, nous, vous, ils, elles pr. personnel accentué : lui, elle, eux, elles avoir je voudrais pr. personnel: on; moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elles 1-16 type manger - nous mangeons type commencer - nous commençons ne ... pas : nous ne commençons pas type acheter - j’achète , type préférer - je préfère verbes en –ir type dormir (mentir, partir, servir, sortir) pas de : je n’ai pas de problèmes si après négation: ce n’est pas vrai? si, c’est vrai. il y a , il n’y a pas futur proche: je vais partir faire , mettre , promettre , prendre , comprendre pr. possessif: mon – ma – mes, notre – nos, etc.

1 verbe

16

pronom

2 verbe

18

idiome pronom nombre

3 verbe

21

négation

4 verbe

26

négation idiome

5 verbe

31

pronom

passé composé: j’ai mangé / dormi / vendu; je suis parti / sorti / arrivé

6 verbe

35

verbes en –dre type vendre (attendre, répondre, perdre) pouvoir, vouloir, devoir accord: elles sont petites 17-69

7 verbe

41

adjectif nombre

8 verbe

écrire , lire , rire , dire pr. coi : je lui donne le livre pas du, pas des: ce n’est pas du vin, ce ne sont pas des diamants vivre pr. coi: je lui ai donné le livre, je veux lui donner le livre accord du participe passé (règle être): elles sont allées voir, battre pr. cod : je le trouve type connaître (paraître, disparaître) pr. cod: je l’ai trouvé, je veux le trouver présent des verbes pronominaux : je me débrouille tout seul venir, tenir pr coi & cod combinés: tu me la donnes impératif (tu/vous): viens! venez! type ouvrir (couvrir , découvrir, offrir, souffrir) ne ... plus / jamais / personne / rien: je ne vous comprends jamais accord du participe passé (règle avoir): je les ai trouvées savoir 70-99

47

pronom négation

9 verbe

52

pronom

10 verbe

58

pronom

11 verbe

63

pronom

12 verbe

69

pronom

13 verbe

76

négation

14 verbe

82

nombre

verbes en -ir type finir : il finit - ils finissent, nous finissons passé récent: je viens d’arriver préposition avec nom géographique: en France, au Maroc, sur l’Escaut p.c. des verbes pronominaux (règle être): elles se sont lavées s’asseoir , boire , croire verbes en -evoir type recevoir (apercevoir, décevoir, concevoir, devoir) verbes impersonnels : falloir - il faut , valoir - il vaut , pleuvoir - il pleut impératif des verbes pronominaux : Sésame, ouvre-toi! asseyez-vous! impératif (nous): commençons! asseyons-nous! verbes en -uire type conduire (construire, détruire, produire, traduire, séduire) pr. démonstratif: celui-ci, celle-là, ceux-là, celles-ci pr. possessif: le mien, la tienne, les siens, la nôtre, la vôtre, les leurs jouer au tennis / jouer du violon p.c. des verbes pronominaux (règle avoir): elles se sont lavé les mains type craindre (plaindre, teindre, atteindre, éteindre, peindre, joindre) imparfait: je mangeais, tu dormais, il finissait, nous rendions type payer: il paye / paie , nous payons type essuyer: il essuie, nous essuyons type jeter: il jette, nous jetons question indirecte: il demande si tu as faim

15 verbe

88

idiome

16 verbe

94

17 verbe

99

18 verbe

104

pronom

idiome

19 verbe

110

20 verbe

115

plaire: il plaît - ils plaisent , taire: il tait - ils taisent y: je n’y pense pas

21 verbe

121

pronom

conditionnel: je mangerais, tu finirais, il vendrait, ils recevraient courir en: elle en a assez, nous en avons deux conditionnel (formes irrégulières): j’irais, tu pourrais, il verrait suivre, envoyer voix passive: la caisse a été ouverte par le chef futur simple: je resterai, tu finiras, il recevra, ils vendront y / en avec pr. cod: je m’y suis habitué, elle s’en étonne

22 verbe

126

pronom

23 verbe

132

24 verbe

137

pronom

25 verbe

futur simple (formes irréguliers): j’irai, tu pourras subjonctif: il faut que tu partes imperatif: qu’il parte!

143

26 verbe

148

subjonctif (formes irrégulières): que j’aie / sois / fasse / aille / fasse / prenne / puisse impératif: aie! sois! sache! veuille! subjonctif: rentre, avant qu’il fasse nuit subordonnée conditionelle: si j’ai le temps, je l’appellerai; si j’étais plus petit, j’y passerais

27 verbe

153

28 verbe 29 verbe

159 165

passé simple: il entra sans hésiter

30 verbe

171

Praktische aanwijzingen voor de cursist thuis * Selecteer de moeilijkheidsgraad aan de hand van de inhouds opgave. * Bedek met de afdekkaart de rechterkolom van de gekozen oefening. * Lees de eerste vraag uit de linkerkolom hardop en geef vervol gens hardop antwoord op de vraag. * Schuif de kaart één regel naar beneden en controleer het antwoord. * Maak zo de oefening af en herhaal zonodig de vragen en de antwoorden om het tempo op te voeren * Elke oefening bestaat uit een A-deel en een B-deel. Bij elk A deel staat een streeftijd in minuten. Als het je lukt om dit deel binnen deze tijd (correct) uit te voeren, is het begrijpen van de vraag en het erop reageren een automatisme geworden. Dat is pas zo, wanneer je niet meer vertaalt naar je moedertaal. * Hetzelfde geldt voor het B-deel. Hier staat geen streeftijd bij, omdat er soms meerdere antwoorden mogelijk zijn. Probeer echter ook hier door herhaling het tempo op te voeren.

11

Grammaticale termen

Franse term

Nederlandse term Voorbeelden

verbe

werkwoord

regarder, être, s’appeler

pronom personnel sujet (sujet)

persoonlijk voornaamwoord (onderwerp) persoonlijk voornaamwoord (benadrukt)

je, tu, il, elle, on, nous, vous, ils, elles

pronom personnel (accentué)

moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elles

nombre négation

telwoord

un, deux, trois, etc. nous ne commençons pas

ontkenning

futur proche

toekomende tijd (nabije toekomst) bezittelijk voornaamwoord voltooid tegenwoordige tijd voornaamwoord als meewerkend voorwerp congruentie van het voltooid deelwoord met het onderwerp voornaamwoord als lijdend voorwerp

je vais partir

tu prends ma voiture? oui, je prend ta voiture vous avez mangé? j’ai mangé je lui donne le livre

pronom possessif

passé composé

pronom COI (complément d’objet indirect) accord du participe passé

nous sommes allées

pronom COD (complément d’objet direct)

je le préfère

12

Franse term

Nederlandse term Voorbeelden

présent

onvoltooid tegenwoordige tijd

ils s’amusent

verbes pronomineaux wederkerende werkwoorden

nous nous amusons

impératif

gebiedende wijs recent verleden (zojuist)

prenez-le

passé récent

je viens d’arriver

verbes impersonnels onpersoonlijke werkwoorden pronom démonstratif aanwijzend

il faut, il pleut

laquelle désirez vous? celle-ci ou celle-là

voornaamwoord

imparfait

onvoltooid verleden tijd

il s’énervait

question indirecte indirecte vraag

il veut savoir si vous êtes prêts

conditionnel

verleden toekomende tijd

tu viendrais

voix passive

lijdende vorm j’étais interrogé par les juges

futur simple

tegenwoordige toekomende tijd aanvoegende wijs

ils partiront

subjonctif

il est nécessaire que je reste si j’étais plus petit, j’y passerais il entra sans hésiter

subordonnée conditionelle passé simple

voorwaardelijke bijzin

verleden tijd

13

De afdekkaart vous*

u

vous**

jullie

{!}

geef antwoord in gebiedende wijs streeftijd voor deze oefening scheidt antwoorden die beide goed zijn oui, ça va // non, ça ne va pas scheidt twee woorden, of woordgroe pen, die beide goed zijn monsieur/madame woorden tussen haakjes zijn facultatief

2,5 - 3 minutes

//

/

(déjà)

(...) vul hier zelf een antwoord in Met de kaart de antwoorden afdekken. Na elk gegeven antwoord de kaart één regel naar beneden schuiven voor controle.

Voorbeelden A salut

salut ça va je suis je suis ils sont

ça va? tu es? es-tu? et eux?

tu connais? tu le connais? il a travaillé? et vous?** tu l’as compris? et elle?

je connais je le connais elle le connaît il a travaillé je l’ai compris je l’ai compris je l’ai compris je l’ai compris

nous avons travaillé

l’avez-vous compris?* vous l’avez compris?* est-ce que vous l’avez

compris?*

14

B tu chantes sous la douche? oui, je chante sous la douche // non, je ne chante pas sous la douche ce sac est à vous, oui, c’est le mien // non, ce n’est pas le Madame?* mien tu resteras en France? oui, j’y resterai // non, je n’y resterai pas et elles? elles y resteront // elles n’y resteront pas vous avez choisi, oui, j’ai choisi // non, je n’ai Monsieur?* pas choisi tu vas te coucher? oui, je vais me coucher // non, je ne vais pas me coucher et eux? oui, ils vont se coucher // non, ils ne vont pas se coucher est-ce que vous m’avez oui, je vous ai appelé // non, je ne vous appelé?* ai pas appelé peut-être votre fils? oui, il vous a appelé // non, il ne vous a pas appelé tu as entendu ce qu’il a dit? oui, je l’ai entendu // non, je ne l’ai pas entendu vous avez perdu de oui, j’en ai perdu // non, je n’en ai pas l’argent, Monsieur?* perdu et lui? il en a perdu // non, il n’en a pas perdu avez-vous besoin de notre oui, j’en ai besoin // non, je n’en ai pas aide?* besoin et elle? oui, elle en a besoin // non, elle n’en a pas besoin vous êtes souvent allée oui, j’y suis allée souvent // non, je n’y en France?* suis pas souvent allée

15

Les exercices

Exercice 1

verbes en –er type regarder s’appeler, être, aller pr. personnel sujet : je, tu, il, elle, nous, vous, ils, elles pr. personnel accentué : lui, elle, eux, elles

verbe

pronom

A

1½ minute

tu es? es-tu? et lui? et elle? et elle? et lui? et eux? et lui?

je suis je suis il est elle est

tu t’appelles?

je m’appelle elle s’appelle il s’appelle

vous allez?*

je vais ils vont

il va

tu travailles?

je travaille elle travaille

et elle?

êtes-vous?* êtes-vous?**

je suis

nous sommes ils sont elles sont je m’appelle ils s’appellent elles s’appellent nous nous appelons

et eux? et elles?

vous vous appelez?* vous vous appelez?**

et eux? et elles? ça va?

ça va

vous travaillez?* vous travaillez?**

je travaille

nous travaillons ils travaillent

et eux?

16

et elles? vas-tu? et lui? et elle?

elles travaillent

je vais

il va

elle va

allez-vous?**

nous allons elles vont

et elles?

B bonjour, monsieur vous êtes triste?*

bonjour, monsieur/madame/(...)

je suis triste est-ce que vous êtes triste?* je suis triste êtes-vous hollandais?* je suis hollandais et elle, elle est hollandaise? elle est hollandaise et lui? il est hollandais c’est un ami? c’est un ami comment s’appelle-t-il? il s’appelle Jean/(...) pardon, c’est vous

je suis Monsieur Duparc

Monsieur Duparc?

comment vous

je m’appelle Roger/(...)

appelez-vous?*

comment vous appelez-vous?** vous êtes français?* vous êtes de Paris?* vous travaillez à Amsterdam?* est-ce que tu t’appelles Yvonne? tu es anglaise? parles-tu français?

nous nous appelons Fourcade/(...)

je suis français je suis de Paris

je travaille à Amsterdam

je m’appelle Yvonne

je suis anglaise je parle français

et eux? ils parlent français comment allez-vous?** nous allons bien, (merci) // ça va bien, (merci) et vous?* (je vais) très bien, (merci) // ça va bien, (merci)

17

Exercice 1

et eux?

(ils vont) (très) bien, (merci)

je suis Jean, et toi? et toi, tu es Mélanie?

je suis Danielle/(...) je suis Mélanie

ça va?

ça va, (merci)

Marc est là? et Nicole? elle est seule?

il est là elle est là

elle est seule

pardon, comment vous

je m’appelle Daniel/(...)

appelez-vous*?

c’est toi, Alain? Albert est belge?

c’est moi

il est belge il parle flamand et français? il parle flamand et français vous êtes italiens?** nous sommes italiens vous parlez hollandais?** nous parlons hollandais tu travailles ici? je travaille ici et eux? ils travaillent ici

Exercice 2

verbe idiome pronom

avoir je voudrais pr. personnel: on; moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux,

elles 1-16

nombre

A

1½ minute

tu arrives?

j’arrive

et eux?

ils arrivent nous avons

avez-vous?**

tu as? et lui?

j’ai il a

êtes-vous?** êtes-vous?*

nous sommes

je suis ils sont

sont-ils?

18

et elles? et lui? et toi?

elles sont

il est je suis

vous préparez?* regarde-t-il?

je prépare il regarde je regarde je voudrais on visite

et toi?

tu voudrais? on visite? êtes-vous?* travailles-tu?

je suis

je travaille

et nous? et eux? et elles? ça va? as-tu? je vais?

vous travaillez ils travaillent nous réparons elles réparent

réparez-vous?**

ça va

j’ai

tu vas // vous allez

allons-nous? regardez-vous?** regardent-ils?

vous allez

nous regardons ils regardent elles regardent

et elles? c’est toi?

c’est moi je voudrais

voudrais-tu?

B bonjour, monsieur c’est vous, monsieur Vineau? et vous êtes madame

bonjour, monsieur/(...)

oui, c’est moi

oui, c’est moi

Vineau? vous êtes à la retraite?* oui, je suis à la retraite vous visitez Paris?** oui, nous visitons Paris et eux? ils visitent Paris vous aimez le quartier?** oui, nous aimons le quartier et toi? j’aime le quartier

19

Exercice 2

bonjour, je suis Jean c’est toi, Evelyne?

bonjour, Jean oui, c’est moi c’est Vincent/(...) c’est Jacques/(...) c’est Madeleine/(...)

qui est-ce?

et lui? et elle?

ils parlent français? oui, ils parlent français tu écoutes France Inter? oui, j’écoute France Inter ça va? oui, ça va vous habitez tout près?** oui, j’habite tout près le quartier est calme?

oui, le quartier est calme / il est calme

on monte à pied?

oui, on monte à pied elles montent à pied oui, nous travaillons ici

et elles?

vous travaillez ici?**

et lui?

il travaille ici oui, c’est papa

c’est papa?

comment vous appelez-vous?* vous êtes le fameux journaliste?* comment allez-vous*?

je m’appelle Jean Dujardin / (...)

oui, c’est moi

(je vais) très bien, (merci) vous voudriez un apéritif?* oui, je voudrais un apéritif // oui, volontiers Edouard, voici Madame enchanté, madame Godet. qui est Michel Pousset? c’est lui et Arlette Briollet? c’est elle les employés arrivent en oui, ils arrivent en retard retard? et le directeur? il arrive en retard 10 + 5 = 15 dix plus cinq égalent quinze 5 + 8 = 13 cinq plus huit égalent treize 16 - 7 = 9 seize moins sept égalent neuf 12 : 4 = 3 douze divisé par quatre égalent trois 2 x 3 = 6 deux fois trois égalent six 11 + 3 = 14 onze et trois égalent quatorze tu admires la tour Eiffel? oui, j’admire la tour Eiffel et vous?** nous admirons la tour Eiffel

20

s’appelle-t-elle Annick? oui, elle s’appelle Annick c’est une amie? oui, c’est une amie elle est artiste? oui, elle est artiste dans quel pays elle habite en Suisse/(...) habite-t-elle? elle arrive demain? oui, elle arrive demain vous êtes de Marseille?* oui, je suis de Marseille et elle? elle est de Marseille les acteurs, sont-ils oui, ils sont nerveux nerveux? et vous?** nous sommes nerveux c’est à deux kilomètres? oui, c’est à deux kilomètres vous allez au cinéma?** oui, nous allons au cinéma vous allez au théâtre?* oui, je vais au théâtre tu aimes le chocolat? oui, j’aime le chocolat et eux? ils aiment le chocolat

Exercice 3

type manger - nous mangeons type commencer - nous commençons ne ... pas : nous ne commençons pas

verbe

négation

A

2½ minutes

vous allez?**

nous allons

et eux? et toi? et lui?

il vont je vais

il va

tu t’appelles? vous préparez?*

je m’appelle je prépare je mange elles mangent

tu manges?

et elles?

vous commencez?**

nous commençons

et lui?

il commence

21

Exercice 3

tu arrives? et vous?** ils habitent? vous êtes?* il mange? et vous?** et elles? tu étudies? et vous?** et lui? et eux?

j’arrive

nous arrivons ils habitent

je suis il est ils sont il mange

nous mangeons elles mangent

j’étudie

nous étudions

vous vous appelez?** vous présentez?*

nous nous appelons

je présente je salue ils saluent je travaille

tu salues? et eux?

travaillez-vous?*

et elles? est-ce? vas-tu? ont-ils? et elle?

elles travaillent

c’est

je vais ils ont elle a je reste

vous restez?* habitez-vous?**

nous habitons il parle je parle vous êtes je voudrais je commence nous avons je désire nous visitons ils montent nous montons nous commençons

parle-t-il?

et toi?

sommes-nous? voudrais-tu? tu commences? et vous?** avez-vous?** désires-tu? vous visitez?** ils montent?

et vous?** tu admires?

j’admire je cherche il cherche

vous cherchez?*

et lui?

22

et eux?

ils cherchent vous avez

avons-nous?

et elle? et moi?

elle a

tu as // vous avez

B bonjour, monsieur

bonjour, monsieur/madame/ Claudette/(...) (je vais) très bien, (merci) // ça va, (merci) // ça ne va pas très bien, (merci) // ça va, (merci) // ça ne va pas oui, je travaille ici // non, je ne travaille pas ici ils travaillent ici // ils ne travaillent pas ici oui, je suis Danielle // non, je ne suis pas Danielle oui, je suis Mélanie // non, je ne suis pas Mélanie quatre fois quatre égalent seize quinze moins sept égalent huit douze divisé par six égalent deux oui, c’est un ami // non, ce n’est pas un ami oui, il est là // non, il n’est pas là je suis Alain/(...)

comment allez-vous?*

et vous?*

tu travailles ici?

et eux?

tu es Danielle?

je suis Jean, et toi? et toi, tu es Mélanie?

4 x 4 = 16 15 - 7 = 8 12 : 6 = 2

c’est un ami?

Marc est là? et Nicole?

elle est là // elle n’est pas là je m’appelle Lucien/(...) elle s’appelle Mado/(...)

comment tu t’appelles?

et elle?

comment vous

je m’appelle Béatrice Salbreux / (...)

appelez-vous?* vous réparez les robinets?* oui, je répare les robinets // non, je ne répare pas les robinets et elle? elle répare les robinets // elle ne répare pas les robinets

23

Exercice 3

sont-ils dans la salle de

oui, ils sont dans la salle de séjour // non, ils ne sont pas dans la salle de séjour

séjour?

et Babette? elle est dans la salle de séjour // elle n’est pas dans la salle de séjour vous regardez les revues?** oui, nous regardons les revues // non, nous ne regardons pas les revues et elles? elles regardent les revues // elles ne regardent pas les revues et toi? je regarde les revues // je ne regarde pas les revues à quelle heure tu arrives? j’arrive à huit/(...) heures (...) et lui? il arrive à huit/(...) heures dix / (...) et les Delhumeau? ils arrivent à neuf/(...) heures et demie / (...) vous restez avec les oui, nous restons avec les copains copains?** // non, nous ne restons pas avec les copains et eux? ils restent (aussi) avec les copains // ils ne restent pas avec les copains habitent-ils à Poitiers? oui, ils habitent à Poitiers // non, ils n’habitent pas à Poitiers à quelle heure vous nous commençons à six/(...) heures commencez?** / (...) tu voudrais un croissant? oui, volontiers // non, merci est-ce que tu étudies à oui, j’étudie à Paris // non, je n’étudie Paris? pas à Paris et elle? elle étudie à Paris // elle n’étudie pas à Paris vous restez avec nous?** oui, nous restons avec vous // non, nous ne restons pas avec vous vous mangez au oui, nous mangeons au restaurant restaurant?** // non, nous ne mangeons pas au restaurant allez-vous souvent à oui, je vais souvent à Paris // non, je ne Paris?* vais pas souvent à Paris Isabelle, ferme-t-elle les oui, elle ferme les fenêtres // non, elle fenêtres? ne ferme pas les fenêtres

24

et Hector et Gabriel?

ils ferment les fenêtres // ils ne ferment pas les fenêtres

avez-vous le journal?* oui, j’ai le journal // non, je n’ai pas le journal tu travailles à La Haye? oui, je travaille à La Haye // non, je ne travaille pas à La Haye et vous, monsieur? je travaille à La Haye // je ne travaille pas à La Haye vous parlez français?** oui, nous parlons français // non, nous ne parlons pas français et eux? ils parlent français // ils ne parlent pas français est-ce qu’ils étudient oui, ils étudient l’italien // non, ils l’italien? n’étudient pas l’italien et toi? j’étudie l’italien // je n’étudie pas l’italien je suis en retard? oui, tu es en retard // oui, vous êtes en retard // non, tu n’es pas en retard // non, vous n’êtes pas en retard

comment vous vous appelez, madame? dans quelle ville habitez-vous?* vous êtes Française ou Belge?* parlez-vous français ou

je m’appelle Delphine Vatel / (...)

j’habite à Bruxelles / (...)

je suis Française // je suis Belge

je parle français // je parle flamand

flamand?* vous êtes artiste?*

oui, je suis artiste // non, je ne suis pas artiste oui, je suis ici pour travailler // non, je ne suis pas ici pour travailler oui, je travaille dans un atelier // non, je ne travaille pas dans un atelier

vous êtes ici pour

travailler?*

vous travaillez dans un

atelier?*

Liège est en France? non, Liège n’est pas en France // non, Liège est en Belgique Lille est une ville française? oui, Lille est une ville française // oui, c’est une ville française vous êtes de Paris?* oui, je suis de Paris // non, je ne suis pas de Paris

25

Exercice 3

vous retournez déjà à

oui, nous retournons (déjà) à Paris // non, nous ne retournons pas (encore) à Paris oui, il arrive aujourd’hui // non, il

Paris?**

le président, arrive-t-il

aujourd’hui?

n’arrive pas aujourd’hui

Exercice 4

type acheter - j’achète , type préférer - je préfère verbes en –ir type dormir (mentir, partir, servir, sortir) pas de : je n’ai pas de problèmes si après négation: ce n’est pas vrai? si, c’est vrai. il y a , il n’y a pas

verbe

négation

idiome

A

3 minutes

tu vas? et lui?

je vais

il va

tu ouvres?

j’ouvre

et elle?

elle ouvre

et vous?** êtes-vous?** vous achetez?**

nous ouvrons nous sommes nous achetons

vont-elles?

elles vont ils vont

et eux? et moi?

tu vas // vous allez

vous achetez?*

j’achète

et eux?

ils achètent je cherche je cherche il cherche

tu cherches? cherches-tu?

et lui?

vous sortez?*

je sors

et eux?

ils sortent

vous partez?*

je pars

et eux?

ils partent je mange

tu manges?

26

vous mangez?**

nous mangeons elles mangent

et elles?

vous ouvrez?*

j’ouvre

et nous?

vous ouvrez

as-tu? es-tu?

j’ai

je suis je parle il parle

parlez-vous?*

et lui?

cherches-tu? donnez-vous?** donne-t-il? vous servez?*

je cherche

nous donnons

il donne je sers ils servent

et eux? et lui?

il sert

préférez-vous?* vous préférez?** tu commences? vous commencez?**

je préfère

nous préférons je commence nous commençons ils commencent

et eux?

mangent-ils? avez-vous?* tu manges? allez-vous?** et eux?

ils mangent

j’ai

ils ont

je mange nous allons elles vont il travaille je visite j’écoute vous allez

et elles?

travaillez-vous?**

nous travaillons

et lui?

visites-tu? écoutes-tu? allons-nous?

est-il?

il est

vont-ils?

ils vont

voudrais-tu? arrivent-ils?

je voudrais ils arrivent

regardez-vous?**

nous regardons ils regardent

et eux?

adorez-vous?* adores-tu?

j’adore j’adore

27

Exercice 4

B quand est-ce que vous

nous partons ce soir / (...)

partez?**

et elles?

elles partent demain / (...) je pars seul // je pars avec Jeanne

tu pars seul ou avec

Jeanne? vous partez toute seule je pars toute seule // je pars avec ou avec des amis?* des amis vous allez en voiture ou je vais en voiture / par avion par avion?* vous allez à la poste?* oui, je vais à la poste // non, je ne vais pas à la poste avez-vous un chien?** oui, nous avons un chien // non, nous n’avons pas de chien c’est vous, Julie et oui, c’est nous // non, nous ne sommes Gabrielle? pas Julie et Gabrielle quand comptez-vous être nous comptons être chez vous à midi ici?** / (...) vous êtes français ou je suis français // je suis belge belge, monsieur? la cabine est petite? oui, la cabine est petite // non, la cabine n’est pas petite ah, vous plaisantez?* oui, je plaisante // non, je ne plaisante pas et lui? il plaisante // il ne plaisante pas vous êtes l’architecte?* oui, je suis l’architecte // non, je ne suis pas l’architecte vous allez à la gare?* oui, je vais à la gare // non, je ne vais pas à la gare et les collègues? ils vont à la gare // ils ne vont pas à la gare est-ce qu’il y a un oui, il y a un ascenseur // non, il n’y a ascenseur? pas d’ascenseur préférez-vous du thé ou je préfère du thé / du café du café?* et eux? ils préfèrent du thé / du café

28

vous admirez le

oui, nous admirons le mécanisme // non, nous n’admirons pas le mécanisme

mécanisme?**

et Danielle? elle admire le mécanisme // elle n’admire pas le mécanisme n’y a-t-il pas d’illustrations si, il y a des illustrations dans le livre dans le livre? // non, il n’y a pas d’illustrations dans le livre tu acceptes la situation oui, j’accepte la situation actuelle actuelle? // non, je n’accepte pas la situation actuelle et Didier? il accepte la situation actuelle // il n’accepte pas la situation actuelle

et eux?

ils acceptent la situation actuelle // ils n’acceptent pas la situation actuelle oui, je sors avec vous // non, je ne sors il sort avec vous // il ne sort pas avec vous si, je suis un peu jaloux // non, je ne pas avec vous il est un peu jaloux // il n’est pas jaloux oui, la chambre donne sur la cour // non, la chambre ne donne pas sur la cour oui, ils ont des enfants // non, ils n’ont pas d’enfants oui, c’est exact // non, ce n’est pas exact si, nous avons des enfants // non, nous suis pas jaloux

est-ce que vous sortez

avec nous?* et Jean-Pierre?

vous n’êtes pas un peu

jaloux?*

et lui?

la chambre donne sur

la cour?

ont-ils des enfants?

c’est exact?

et vous n’avez pas

d’enfants?**

n’avons pas d’enfants

est-ce qu’il y a des informations? vous servez sur la

oui, il y a des informations // non, il n’y

a pas d’informations

oui, nous servons sur la terrasse // non, nous ne servons pas sur la terrasse oui, ça coûte plus cher // non, ça ne coûte pas plus cher oui, je mens // non, je ne mens pas

terrasse?**

ça coûte plus cher?

est-ce que tu mens?

29

Exercice 4

tu n’as pas de chance?

si, j’ai de la chance // non, je n’ai pas de chance elle a de la chance (aussi) // elle n’a pas de chance (non plus) oui, j’achète la voiture // non, je

et Désirée?

est-ce que tu achètes la

voiture?

n’achète pas la voiture

est-ce qu’il y a un oui, il y a un distributeur de billets distributeur de billets? // non, il n’y a pas de distributeur de billets vous avez des places oui, nous avons des places réservées réservées?** // non, nous n’avons pas de places réservées et eux? ils ont des places réservées // ils n’ont pas de places réservées (non plus)

vous dormez jusqu’à dix

oui, nous dormons jusqu’à dix heures // non, nous ne dormons pas jusqu’à dix heures elle dort jusqu’à dix heures // elle ne dort pas jusqu’à dix heures si, je rentre tard // non, je ne rentre pas

heures?**

et Stéphanie?

tu ne rentres pas trop

tard? trop tard vous cherchez un hôtel?** oui, nous cherchons un hôtel // non, nous ne cherchons pas un hôtel vous détestez la musique oui, je déteste la musique moderne moderne?* // non, je ne déteste pas la musique moderne et Jean-Louis? il déteste la musique moderne // il ne déteste pas la musique moderne vous achetez des oui, nous achetons des croissants // croissants?** non, nous n’achetons pas de croissants et eux? ils achètent des croissants // ils n’achètent pas de croissants il n’y a pas de vin? si, il y a du vin // non, il n’y a pas de vin tu achètes du pain? oui, j’achète du pain // non, je n’achète pas de pain

30

Exercice 5

futur proche: je vais partir faire , mettre , promettre , prendre , comprendre pr. possessif: mon – ma – mes, notre – nos, etc.

verbe

pronom

A

2½ minutes

vous prenez?*

je prends il prend

et lui? et eux? il dort? et eux? et moi? tu mets? et nous? et eux?

ils prennent

il dort

ils dorment nous achetons

vous achetez?**

tu achètes // vous achetez

je mets

vous mettez ils mettent

tu acceptes? et vous?**

j’accepte

nous acceptons je vais chercher ils vont chercher nous mangeons

tu vas chercher?

et eux?

vous mangez?**

et lui?

il mange

vous allez mettre?**

nous allons mettre

il va exploser?

il va exploser

est-ce que tu rentres?

je rentre je dors elle dort

tu dors? et elle?

vous sortez?**

nous sortons ils sortent nous désirons je désire je plaisante je quitte

et eux?

tu quittes?

vous désirez?**

et toi?

tu plaisantes? achetez-vous?*

j’achète

31

Exercice 5

et eux?

ils achètent je préfère

vous préférez?*

est-il?

il est

et vous?**

nous sommes

tu fais? et eux?

je fais ils font

va-t-il avoir? tu prends?

il va avoir je prends

et elles?

elles prennent nous commençons

vous commencez?**

tu invites?

j’invite

vous mettez?**

nous mettons ils mettent

et eux? et moi? ça sert? tu dors?

tu mets // vous mettez

ça sert je dors j’imite

vous imitez?*

vous allez arrêter?**

nous allons arrêter

et lui? et eux?

il va arrêter ils vont arrêter ils prennent nous prenons il va sortir je vais sortir

ils prennent? et vous?** il va sortir?

et vous?*

B vas-tu garer ma voiture

oui, je vais garer ta voiture sur la place

sur la place? // non, je ne vais pas garer ta voiture sur la place tu prends un verre de vin? oui, je prends un verre de vin // non, je ne prends pas de verre de vin et Claudette? elle prend un verre de vin // elle ne prend pas de verre de vin et Philippe et Maurice? ils prennent un verre de vin // ils ne prennent pas de verre de vin

32

vous faites des problèmes?* oui, je fais des problèmes // non, je ne fais pas de problèmes et vos enfants? ils font des problèmes // ils ne font pas de problèmes tu prends ma voiture? oui, je prends ta voiture // non, je ne prends pas ta voiture c’est votre méthode oui, c’est ma méthode personnelle personnelle?* // non, ce n’est pas ma méthode personnelle est-ce que vous achetez oui, j’achète votre voiture // non, je ma voiture?* n’achète pas votre voiture tu désires perfectionner oui, je désire perfectionner mon ton français? français // non, je ne désire pas perfectionner mon français et Marie-Josée? elle désire perfectionner son français // elle ne désire pas perfectionner son français

vous prenez le tram ou

je prends le tram / le bus

le bus? et vos amis? et Gustave?

ils prennent le bus / le tram il prend le bus / le tram oui, nous admirons votre/notre cathédrale // non, nous n’admirons pas votre/notre cathédrale elle admire votre/notre cathédrale // elle n’admire pas votre/notre cathédrale oui, je désire un apéritif // oui, volontiers // non, je ne désire pas d’apéritif // non, merci oui, je vais manger // non, je ne vais pas manger oui, c’est moi qui paye // non, ce n’est pas moi qui paye oui, j’oublie mon portefeuille // non, je n’oublie pas mon portefeuille oui, je vais prendre un café avec toi // oui, volontiers // non, je ne vais pas prendre un café // non, merci

vous admirez notre

cathédrale?**

et Solange?

tu désires un apéritif?

vous allez manger?*

c’est vous qui payez?

vous oubliez votre portefeuille?* tu vas prendre un café

avec moi?

33

Exercice 5

vous ouvrez vos cahiers?** oui, nous ouvrons nos cahiers // non, nous n’ouvrons pas nos cahiers et Mado? elle ouvre son cahier // elle n’ouvre pas son cahier vous cherchez votre oui, nous cherchons notre hôtel // non, hôtel?** nous ne cherchons pas notre hôtel vous dormez jusqu’à oui, nous dormons jusqu’à dix heures dix heures?** // non, nous ne dormons pas jusqu’à dix heures et votre fils? il dort jusqu’à dix heures // il ne dort pas jusqu’à dix heures vous passez la nuit chez oui, nous passons la nuit chez nos vos parents?** parents // non, nous ne passons pas la nuit chez nos parents tu vas nous quitter? oui, je vais vous quitter // non, je ne vais pas vous quitter et ton frère aussi? oui, mon frère va vous quitter aussi // non, mon frère ne va pas vous quitter

préférez-vous l’avion ou le train?* et votre femme? vous allez faire une promenade?**

je préfère le train / l’avion

ma femme préfère l’avion / le train oui, nous allons faire une promenade // non, nous n’allons pas faire de promenade il va faire une promenade // il ne va pas faire de promenade oui, il y a une pharmacie tout près //

et Léon?

y a-t-il une pharmacie

tout près? non, il n’y a pas de pharmacie tout près vous n’allez pas manger?* si, je vais manger // non, je ne vais pas manger tu vas à pied ou en vélo? je vais à pied / en vélo et Fabienne? elle va en vélo / à pied vous jouez avec nous?* oui, nous jouons avec vous // oui, volontiers // non, nous ne jouons pas avec vous // non, merci tu vas mettre ton vélo oui, je vais mettre mon vélo dans le dans le garage? garage // non, je ne vais pas mettre mon vélo dans le garage

34

vous allez au centre ville?** oui, nous allons au centre ville // non, nous n’allons pas au centre ville et Nadja et Thérèse? elles vont au centre ville // elles ne vont pas au centre ville est-ce que le train va oui, le train va partir // non, le train ne partir? va pas partir et les avions? les avions vont partir // les avions ne vont pas partir vous payez comptant ou je paye comptant / par chèque par chèque?* vous prenez contact avec oui, je prends contact avec l’ambassade l’ambassade?* // non, je ne prends pas contact avec l’ambassade vous êtes en contact par oui, je suis en contact par radio // non, radio?* je ne suis pas en contact par radio tu as beaucoup à faire? oui, j’ai beaucoup à faire // non, je n’ai pas beaucoup à faire tu fais du tennis? oui, je fais du tennis // non, je ne fais pas de tennis et ta femme? elle fait du tennis // elle ne fait pas de tennis

Exercice 6

passé composé: j’ai mangé / dormi / vendu; je suis parti / sorti / arrivé verbes en –dre type vendre (attendre, répondre, perdre)

verbe

A

3 minutes

vous avez mangé?* vous avez dormi?* vous avez vendu?* vous avez fait?* tu as téléphoné?

j’ai mangé j’ai dormi j’ai vendu

j’ai fait

j’ai téléphoné

35

Exercice 6

Made with FlippingBook Annual report maker