Marianne Rodenburg-van Weer, Josien Koopman en Chantal de Wit - Communicatieve taaltherapie voor kinderen

Communicatieve

voor kinderen taal therapie

Marianne Rodenburg-van Wee | Josien Koopman | Chantal de Wit

u i t g e v e r ij

c

c o u t i n h o

Webondersteuning

Bij dit boek hoort een website. Via deze website krijg je toegang tot het beeld materiaal uit het boek. Zie blz. 4 van dit boek voor meer informatie over de website. Ga naar www.coutinho.nl/taaltherapie . Maak een Coutinho-account aan en typ vervolgens onderstaande code in. Met deze code krijg je onbeperkt exclusieve toegang tot het beeldmateriaal.

Communicatieve taaltherapie voor kinderen

Marianne Rodenburg-van Wee Josien Koopman Chantal de Wit

c u i t g e v e r ij

c o u t i n h o

bussum 2013

• • • Deze publicatie is mede tot stand gekomen dankzij een bijdrage uit het Damste-Terpstra Fonds en een bijdrage uit het door het Prins Bernhard Cultuurfonds beheerde D/M Fonds voor goed spreken.

© 2013 Uitgeverij Coutinho bv Alle rechten voorbehouden.

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16h Auteurswet 1912 dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan Stichting Reprorecht (Postbus 3051, 2130 KB Hoofddorp, www. reprorecht.nl). Voor het overnemen van (een) gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie, Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.stichting-pro.nl).

Uitgeverij Coutinho Postbus 333 1400 AH Bussum info@coutinho.nl www.coutinho.nl

Omslag: Ronald Boiten, Amersfoort Illustraties binnenwerk en omslag: Iris Boter, Kampen

Noot van de uitgever Wij hebben alle moeite gedaan om rechthebbenden van copyright te achterhalen. Personen of instanties die aanspraak maken op bepaalde rechten, wordt vriendelijk verzocht contact op te nemen met de uitgever.

ISBN 978 90 469 0378 0 NUR 896

Voorwoord

Communicatieve taaltherapie voor kinderen bestaat uit 123 uitgewerkte, op thema geordende activiteiten voor de logopedische behandeling van kinderen met een taalleeftijd van 2;6 tot 6;0 jaar. De activiteiten zijn bedoeld voor de behandeling van kinderen met een specifieke of niet-specifieke taalontwikkelingsstoornis, al dan niet in combinatie met andere problematiek en/of meertaligheid. Ook kan het boek gebruikt worden voor kinderen met een taalachterstand. De activiteiten omvatten doelen voor het lexicon, de morfosyntaxis en de pragmatiek. Het boek is bedoeld voor logopedisten en logopediestudenten en kan met begeleiding van de logopedist eveneens gebruikt worden door leerkrachten, groepsleiders, remedial teachers en ouders.

collega’s, kinderen en ouders die hieraan meegeholpen hebben willen wij hartelijk bedanken. De medewerkers van uitgeverij Coutinho willen wij be danken voor het vertrouwen dat zij in ons hadden en in het bijzonder bedanken wij Michel van de Graaf voor de goede samenwerking en voor alle hulp. Wij bedanken Iris Boter voor de prettige samenwer king en de prachtige tekeningen die zij voor het boek gemaakt heeft. Voor de tekeningen hebben wij subsidie toegekend gekregen van het Damsté Terpstra Fonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds. Wij zijn het Prins Bernhard Cultuurfonds, de heer en mevrouw Damsté en de andere leden van het bestuur zeer dankbaar. Zon der deze subsidies had het boek niet tot stand kunnen komen, omdat de tekeningen hiervan een essentieel deel vormen. Ten slotte willen wij onze partners, familieleden en vrienden bedanken, die altijd voor ons klaarstonden en ons de tijd en ruimte hebben gegeven om dit boek te schrijven. Wij hopen met Communicatieve taaltherapie voor kinde ren alle kinderen met taalontwikkelingsstoornissen een stapje verder te helpen doordat de logopedisten hiermee op een plezierige, communicatieve en doelgerichte ma nier de taaltherapie vorm kunnen geven.

Dit boek is ontwikkeld door logopedisten en gebaseerd op Kinderen met taalontwikkelingsstoornissen (Van den Dungen, 2007), waarin behandeldoelen en effectieve interventietechnieken voor taalgestoorde kinderen met een taalniveau van 0 tot 6 jaar zijn beschreven. De be handeldoelen voor lexicon, morfosyntaxis en pragma tiek hebben wij in het huidige boek praktisch uitgewerkt voor de kinderen met een taalleeftijd van 2;6-6;0 jaar. Hierdoor kan de logopedist zonder veel voorbereidings tijd een behandelsessie in een zo natuurlijk mogelijke context uitvoeren die voldoet aan de eisen ‘communica tief ’ en ‘zeer doelgericht’. Gedurende de ontwikkelingsperiode van vijf jaar was de feedback van collega’s die meegelezen en meegedacht hebben onmisbaar. Als eerste willen wij Ellen Burger bedanken, die ons gedurende de afgelopen vijf jaar heeft begeleid en ondersteund bij het schrijven. Zonder haar hulp zou dit boek niet op deze manier tot stand zijn gekomen. Daarnaast willen wij Martina de Groot bedanken, die in het laatste jaar vele hoofdstukken heeft voorzien van nuttige en praktische feedback. Ook be danken wij Nelleke den Boon, Liesbeth Schlichting, Ma rianne Verhallen en Sylvia Biacchini voor het meelezen. Tijdens de ontwikkelingsperiode zijn activiteiten uit het boek meerdere malen in de praktijk uitgeprobeerd. Alle

Chantal de Wit Josien Koopman Marianne Rodenburg-van Wee september 2013

Webondersteuning

www.coutinho.nl/taaltherapie

Bij dit boek hoort een website. Via deze website krijg je toegang tot het beeldmateriaal uit het boek. Per activiteit worden de bijbehorende kleine plaatjes, overzichtsplaten en/of logische reeksen als pdf ’s aangeboden. Via deze pdf ’s kun je de afbeeldingen printen om te gebruiken bij de activiteiten. De kleine plaatjes worden ook aangeboden als worddocumenten, met per pagina twaalf plaatjes in tabellen van drie bij vier. Via deze documenten kun je je eigen pagina’s met kleine plaatjes samenstellen door de plaatjes binnen de tabel in het document te verplaatsen. Je kan ze ook uit de oorspronkelijke documenten knippen en in het via de website te downloaden lege tabeldocument plakken. (Aangezien de worddocumenten niet compatibel zijn met tablets is deze optie voor tabletgebruikers helaas niet beschikbaar.) De pdf ’s en worddocumenten geven automatisch de eerste pagina volledig weer, zodat je de pagina’s gemakkelijk met het kind op het scherm kan bekijken zonder te hoeven scrollen.

Inhoud

Inleiding 11

1.1 Het kiezen van behandeldoelen, thema’s en activiteiten 11 1.2 Effectieve interventietechnieken voor kinderen met taalontwikkelingsstoornissen 13 1.3 Werken aan de uitbreiding van het lexicon 16

1.4 Werken aan de morfosyntaxis 17 1.5 Werken aan de pragmatiek 17 1.6 Verantwoording 18 1.7 Slotwoord 20 Uitgewerkte thema’s 22

Thema 1 Lichaam 22

1.1 Het lichaam 22 1.2 Naar bed 23 1.3 In de badkamer 24 1.4 Foto’s maken 25 1.5 Familiefoto bekijken 26 1.6 De pop opmaken 27 1.7 Uiterlijke kenmerken bekijken 28 1.8 Naar de kapper 30 1.9 Bewegingen uitvoeren 32 1.10 Ziek zijn 34 1.11 Een wond verbinden 36

1.12 Naar de tandarts 38 1.13 Een gebroken been 40 Thema 2 Eten en drinken 42

2.1 Picknicken 42 2.2 Fruit snijden en proeven 44 2.3 Afwassen en afdrogen 46 2.4 Tafel dekken 47 2.5 Koffie en thee drinken 48 2.6 Lekkernijen 50 2.7 Pannenkoeken bakken 52 2.8 Soep maken 54 2.9 In het restaurant 56

2.10 Barbecueën 58 2.11 De ijscoman 60

Thema 3 Dieren 62

3.1 Boerderij 62 3.2 Huisdier verzorgen 64 3.3 Hond uitlaten 66 3.4 Dierentuin 68 3.5 Eendjes voeren en vissen vangen 70

3.6 Paarden 72 3.7 Vogels 74

Thema 4 Huis 76

4.1 Huis inrichten 76 4.2 Opruimen 78

4.3 Schoonmaken 79 4.4 De was doen 80 4.5 Telefoongesprek voeren 82 4.6 Verhuizen 84 4.7 Behangen en schilderen 86 4.8 Huis of hut bouwen 88 4.9 De post 90 4.10 Huizen bekijken 92

Thema 5 Winkelen 94

5.1 Verswinkel groente & fruit 94 5.2 Kledingwinkel 96 5.3 Bakker 98 5.4 Boodschappenlijstje maken 100 5.5 Supermarkt 102

5.6 Speelgoedwinkel 104 5.7 Schoenenwinkel 106 5.8 Sieradenwinkel 108 5.9 Betalen 110 5.10 Winkelcentrum 112 5.11 Markt 114

Thema 6 Verkeer 116

6.1 Autorijden 116 6.2 De garage 118 6.3 De fietstocht 120

6.4 De trein 122 6.5 De bus 124 6.6 Het vliegtuig 126 6.7 De haven 128 6.8 Politie en boef 130 6.9 Het verkeersongeluk 132 6.10 De vuilniswagen 134 6.11 De brandweer 136 6.12 Wegwerkzaamheden 138

Thema 7 School 140

7.1 Tekenen en kleuren 140 7.2 Knippen en plakken 141 7.3 Verven en stempelen 142 7.4 Vouwen 144 7.5 Muziek maken 146 7.6 Poppenkast met de koning en koningin 148 7.7 Bouwhoek 150 7.8 Schooltje spelen 152 7.9 Knikkeren 154

Thema 8 Natuur 156

8.1 In het bos 156 8.2 Sneeuwpop maken 158 8.3 De bloementuin 160

8.4 De groentetuin 162 8.5 Zaadjes zaaien 164 8.6 Het weerbericht 166 8.7 Kijken op de thermometer 168 8.8 De ruimte 170

Thema 9 Sport 172

9.1 Zwemmen 172 9.2 Verstoppertje 174 9.3 Dansen 176 9.4 Parcours 178 9.5 Voetbalwedstrijd 180 9.6 Roeiwedstrijd 182 10.1 Koffer inpakken 184 10.2 Het strand 186 10.3 Wintersport 188 10.4 Tent opzetten 190 10.5 Verdwalen 192 10.6 Reisbureau 194

Thema 10 Vakantie 184

Thema 11 Feesten 196

11.1 Verjaardag vieren 196 11.2 Uitdelen 197 11.3 Verlanglijstje maken voor Sinterklaas 198 11.4 Sinterklaas en Zwarte Piet brengen cadeautjes 199 11.5 Paaseieren zoeken 200 11.6 Carnaval 202 11.7 Schminken 204

11.8 Kerstboom versieren 206 11.9 Kerststal inrichten 208 11.10 Kerstkaart maken 210 11.11 Oud en nieuw 212 11.12 Op kraamvisite 214

11.13 De bruiloft 216 11.14 De kalender 218 Thema 12 Vrije tijd 220

12.1 Speeltuin 220 12.2 Circus 222 12.3 Computeren 224

12.4 Bioscoop 225 12.5 Kermis 226 12.6 Ganzenbord 228 12.7 Pretpark 230 12.8 Piraten zoeken de schat 232

12.9 Soldaten en ridders 234 12.10 Bibliotheek 236 12.11 Toverdrank maken 238 12.12 Goochelshow 239

12.13 Museum 240 12.14 Concert 242 12.15 Toneelstuk 244

Bijlagen 247

1 Indexen morfosyntaxis 249 2 Indexen pragmatiek 261 3 Overzicht zinsstructuren TARSP 273

Bibliografie 277 Over de auteurs 279

Inleiding

Het boek Communicatieve taaltherapie voor kinderen richt zich allereerst op logopedisten en logopediestudenten. Logopedisten zijn opgeleid om taaltherapie te geven aan kinderen met taalontwikkelingsstoornissen. Een behandeling start met een diagnostisch onderzoek en een behandelplan. In Van den Dungen (2007) wordt beschreven hoe op een communicatieve, effectieve en doelgerichte manier behandeling gegeven kan worden aan kinderen met taalontwikkelingsstoornissen met een taalleeftijd van 0 tot 6 jaar. Het voorbereiden van een dergelijke behandeling kost echter veel tijd. Het doel van dit boek is de logopedist de mogelijkheid bieden om met weinig voorbereidingstijd een behandelsessie uit te voeren die gericht is op het uitbreiden van de taalvaardigheid van een kind. De behandeling die de logopedist aan de hand van dit praktijkboek geeft, sluit aan bij de dagelijkse belevenissen en handelingen van een kind en voldoet aan de eisen ‘communicatief’ en ‘zeer doelgericht’. Dit praktijkboek richt zich op de uitbreiding van het lexicon, het uitbreiden en verbeteren van de morfosyntaxis en de pragmatische vaardigheden bij kinderen met specifieke en niet-specifieke taalontwikkelingsstoornissen met een taalniveau van 2;6 tot 6;0 jaar.

1.1 Het kiezen van behandeldoelen, thema’s en activiteiten Werken aan de hand van doelen Het doelgericht werken is binnen de taalbehandeling van groot belang. Volgens Leonard (1998) is taalthera pie het meest effectief als de logopedist weet aan welke doelen ze werkt, waardoor ze die doelen aan het einde van de behandeling kan evalueren. De taalaspecten die zorgen voor de meeste belemmering in de communica tie van het kind zullen vroegtijdig op een doelgerichte manier gestimuleerd moeten worden (Van den Dungen, 2007). Daarnaast is het van belang om de doelen te laten aansluiten bij het taalniveau van het kind. Met behulp van Van den Dungen (2007) kan een behandelplan op gesteld worden. Door de taaldoelen in een zo natuurlijk mogelijke con text aan te bieden worden de beste resultaten bereikt bij kinderen met taalontwikkelingsstoornissen (Leonard, 1998). Daarom is ervoor gekozen om in dit boek vele activiteiten uit te werken tot communicatieve taalbehan delingen. Hiermee kunnen taaldoelen ingebed worden in een zo natuurlijk mogelijke context. Het kiezen van een thema en activiteit Het uitgangspunt van dit boek is dat kinderen taal le ren in interactie met volwassenen. De logopedist zal dan ook tijdens de behandeling interactie creëren waarin het kind uitgenodigd wordt tot communiceren. Er wordt gekozen voor een spelsituatie die het kind interessant vindt, die past bij zijn belevingswereld en waaraan het plezier beleeft (Van den Dungen, 2007). Taaltherapie is namelijk het meest effectief wanneer vanuit de interesse van het kind wordt gewerkt aan bepaalde doelen.

Allereerst zal hier een korte beschrijving gegeven wor den van de werkwijze. Daarbij komt aan de orde hoe de activiteiten uit dit boek gebruikt kunnen worden en wat belangrijke aspecten zijn binnen de communicatieve taaltherapie. Er wordt beschreven op welke wijze behan deldoelen gekozen moeten worden en wat belangrijke overwegingen zijn bij het kiezen van thema’s en activitei ten. Hierna zullen alle thema’s kort besproken worden. Vervolgens worden effectieve interventietechnieken voor de behandeling van taalontwikkelingsstoornissen uitgelegd. De werkwijze rondom het lexicon, de morfo syntaxis en de pragmatiek komt per onderdeel aan de orde. Tot slot worden door ons gemaakte keuzes verant woord. Het praktijkgedeelte omvat twaalf thema’s met onder elk thema zes tot vijftien activiteiten. In de activiteiten staat kort aangegeven welke materialen nodig zijn en hoe de activiteit uitgevoerd kan worden. Vervolgens zijn doe len voor het lexicon, de morfosyntaxis en de pragmatiek schematisch weergegeven. Bij verschillende activiteiten zijn afbeeldingen getekend die ter ondersteuning of ter aanvulling van de activiteit gebruikt kunnen worden. Een aantal afbeeldingen is in het boek afgebeeld en alle afbeeldingen zijn te vinden op de website van Coutinho, waarop ingelogd kan worden met het wachtwoord op p. 2 van dit boek. In de bijlagen zijn per thema indexen te vinden voor de morfosyntactische structuren en doe len voor pragmatiek. Op deze manier kan de logopedist gemakkelijk opzoeken in welke activiteiten bepaalde doelstructuren, communicatieve functies en conversa tievaardigheden te vinden zijn.

11

Thema 2 Eten en drinken ‘Eten en drinken’ is een thema waarin activiteiten wor den beschreven die uit te voeren zijn met kinderen met taalleeftijden van 2;6 tot 6;0 jaar, zoals ‘tafel dekken’ en ‘fruit snijden en proeven’. De activiteit ‘in het restaurant’ is geschikt voor kinderen met een taalleeftijd vanaf 4;0 jaar. Een activiteit als ‘barbecueën’ zal alleen gekozen worden wanneer deze past bij de beleving van het kind: voor een kind dat nooit barbecuet zal deze activiteit minder geschikt zijn. Activiteiten kunnen waar nodig aangepast worden. Wanneer het maken van couscous passender is dan het maken van soep is de logopedist vrij om de activiteit aan te passen. Er kunnen ook com binaties van activiteiten gemaakt worden. Zo kan ‘de ijs coman’ gekoppeld worden aan de activiteit ‘het strand’ in thema 10. Thema 3 Dieren In het thema ‘dieren’ komen diverse activiteiten rondom verschillende soorten dieren aan de orde. Activiteiten zoals ‘de boerderij’ en ‘huisdier verzorgen’ zijn voor alle taalleeftijden aan te passen. De activiteiten ‘paarden’ en ‘vogels’ zijn vooral geschikt voor kinderen met een taal leeftijd vanaf 4;0 jaar. Thema 4 Huis Activiteiten rondom het inrichten, schoonmaken en opruimen van het huis zijn geschikt voor alle taalleef tijden. Wanneer meer fantasie vereist wordt van het kind, bijvoorbeeld bij de activiteit ‘de post’ moet over wogen worden of een kind dit spelniveau goed aankan en of de activiteit voldoende aansluit bij zijn interesses en belevingswereld. Bij deze complexere activiteiten is per taalniveau aangegeven hoe ze vormgegeven kunnen worden. Thema 5 Winkelen ‘Winkelen’ is een thema dat voor alle kinderen geschikt is, maar de activiteiten aan het einde van dit thema zijn vooral geschikt voor kinderen met een taalleeftijd vanaf 4;0 jaar. Op een vrij eenvoudige manier kan in dit thema een rollenspel rondom ‘winkeltje’ uitgespeeld worden, ook al bij kinderen met een taalleeftijd vanaf 2;6 jaar. ‘Be talen’ is als losse activiteit weergegeven, zodat alle doel woorden, doelstructuren en pragmatiekdoelen rondom betalen goed weergegeven konden worden. Het betalen kan aan iedere activiteit in dit thema gekoppeld worden. Thema 6 Verkeer Ook de activiteiten in het thema ‘verkeer’ zijn zeer di vers: van ‘de fietstocht’ en ‘de trein’ tot meer complexere activiteiten zoals ‘politie en boef ’ en ‘wegwerkzaamhe den’. Bij de laatstgenoemde activiteiten is het belangrijk dat de nadruk ligt op de taaldoelen en niet op het le ren van een bepaald spelniveau. Activiteiten binnen dit thema kunnen aan elkaar gekoppeld worden. Zo kan na

De keuze voor een bepaalde activiteit binnen een thema kan in overleg met ouders gemaakt worden. Voor een kind is het prettig wanneer de logopedist een thema kiest dat aansluit bij het seizoen of bij het onderwerp dat in de klas centraal staat. De logopedist kan ook voor een activiteit kiezen, omdat hiermee bepaalde doelen bereikt kunnen worden. Zo kan gekozen worden voor de activi teit ‘bewegingen uitvoeren’ als de nadruk moet liggen op het leren van werkwoorden of voor de activiteit ‘het ver keersongeluk’ als de communicatieve functie ‘iemand waarschuwen’ een belangrijk doel is. Bij de keuze van een activiteit moet ook rekening gehou den worden met het spel- en cognitieve niveau van het kind. Wanneer een activiteit gekozen wordt waarin een rollenspel gespeeld moet worden dat te ingewikkeld is voor een kind, zal meer aandacht besteed worden aan het rollenspel en minder aan het leren van taal. Voor een kind dat nog niet toe is aan complexer rollenspel is het beter om te kiezen voor een activiteit waarin gehandeld wordt, zoals ‘pannenkoeken bakken’ of ‘schoonmaken’. Niet alle thema’s en activiteiten zijn geschikt voor alle kinderen. Er zijn activiteiten die meer aansluiten bij kinderen met een taalniveau tot 4;0 jaar en er zijn ac tiviteiten die vooral geschikt zijn voor kinderen met een taalniveau vanaf 4;0 jaar. De thema’s zijn geordend op complexiteit: de eerste thema’s bevatten eenvoudige activiteiten en de latere thema’s bevatten complexere activiteiten. Binnen de thema’s zijn de activiteiten ook geordend op complexiteit: er wordt altijd gestart met eenvoudige activiteiten. De activiteiten zijn zowel individueel als in groepsver band uit te voeren. Sommige activiteiten zijn vooral geschikt voor de individuele behandeling en andere ac tiviteiten zijn uitermate geschikt om in een groepje uit te voeren. De activiteiten zijn gericht op de individuele behandeling, maar de logopedist kan ze eenvoudig aan passen voor uitvoering in een groepje. Belangrijk is dan dat de kinderen ongeveer hetzelfde taalniveau hebben en dat aan hetzelfde doel gewerkt wordt. Thema 1 Lichaam Het thema ‘lichaam’ start met eenvoudige activiteiten, zoals ‘het lichaam’, ‘naar bed’ en ‘in de badkamer’. Deze activiteiten zijn vooral geschikt voor kinderen met een woordenschatniveau tot 4;0 jaar. De morfosyntactische en pragmatische doelen in deze activiteiten zijn echter ook geschikt voor kinderen met een taalleeftijd tussen 4;0 en 6;0 jaar. Het thema bevat daarnaast complexere activiteiten die toepasbaar zijn voor alle taalleeftijden, zoals ‘ziek zijn’ en ‘de kapper’. Activiteiten als ‘naar de tandarts’ en ‘een gebroken been’ hebben een uitgebreide introductie nodig met behulp van de overzichtsplaten, prentenboeken en/of foto’s, zodat het kind de context begrijpt.

12

Inleiding

Thema 12 Vrije tijd De activiteiten bij het thema ‘vrije tijd’ zijn vooral ge schikt voor kinderen met een taalleeftijd vanaf 4;0 jaar. Deze activiteiten liggen te ver af van de belevingswereld van kinderen met een lagere taalleeftijd. Van enkele acti viteiten, zoals ‘de speeltuin’ en ‘de bioscoop’, kan wel een vereenvoudigde versie worden uitgevoerd. 1.2 Effectieve interventietechnieken voor kinderen met taalontwikkelingsstoornissen Uit diverse studies blijkt dat kinderen met specifieke taalontwikkelingsstoornissen profiteren van taalthe rapie. Broomfield en Dodd (2011) bevestigen dat zes maanden interventie significant meer effect heeft op taalbegrip, taalproductie en de spraak dan geen interven tie. De duur en de intensiteit van de therapie spelen een rol in de mate van effectiviteit. Therapie die meer dan acht weken duurt is effectiever dan therapie die minder dan acht weken duurt (Law, Garrett & Nye, 2004). We kelijkse grammaticale therapie gedurende acht weken is bovendien effectiever dan acht opeenvolgende dagen therapie (Smith-Lock et al., 2013). In dit hoofdstuk worden technieken beschreven die van belang zijn bij het geven van communicatieve taalthe rapie aan kinderen. Allereerst is interactieve en doel gerichte therapie van groot belang voor kinderen met taalontwikkelingsstoornissen. Daarnaast is het belang rijk dat er contexten en werkvormen gekozen worden die functioneel zijn: kinderen moeten de doelwoorden, grammaticale constructies en communicatieve functies ook echt nodig hebben (Fey, Long & Finestack, 2003). De activiteiten die in dit boek beschreven worden, vol doen aan bovengenoemde drie voorwaarden en zijn dan ook bruikbaar bij het doelgericht behandelen van kinde ren met taalontwikkelingsstoornissen. Hieronder wordt allereerst ingegaan op de functionele context in de vorm van scripts en het werken met concreet materiaal. Daar na zullen het laten opvallen van taal, het herhalen van taal, het uitlokken van taal en het geven van feedback op taal worden beschreven. Scripts als functionele context Met behulp van scripts kan doelgericht gewerkt worden aan het uitbreiden van het lexicon en het ontwikkelen van morfosyntactische en pragmatische vaardigheden. Een script is een soort verhaaltje waarin een situatie uit het dagelijks leven wordt beschreven die bestaat uit samen hangende, opeenvolgende gebeurtenissen. Alledaagse gebeurtenissen hebben een redelijk vast script met een vaste volgorde van opeenvolgende gebeurtenissen. Ook speciale gebeurtenissen en uitjes hebben een script. Zo’n script kan in een behandeling uitgespeeld worden door middel van concreet handelen of een rollenspel. Op die manier ervaart een kind de nieuwe woorden, morfosyn

‘het verkeersongeluk’ de activiteit ‘de garage’ of een acti viteit uit het thema ‘lichaam’, zoals ‘een gebroken been’, uitgespeeld worden. Thema 7 School De logopedist zal alleen voor activiteiten uit het thema ‘school’ kiezen wanneer dit echt nodig is. Vele woorden uit dit thema komen frequent aan bod in de klas of in peutergroepen. Voor een activiteit als ‘de bouwhoek’ kan bijvoorbeeld gekozen worden als het kind op school ge regeld te maken heeft met conflictsituaties. Activiteiten uit dit thema kunnen ook gebruikt worden voor morfo syntactische en pragmatische doelen. Thema 8 Natuur Sommige activiteiten in het thema ‘natuur’ kunnen ge makkelijk aangepast worden aan de taalleeftijd van het kind. Suggesties daarvoor zijn beschreven bij de acti viteiten. Zo kan de activiteit ‘het weerbericht’ worden vormgegeven door kinderen met een taalleeftijd van 2;6 tot 4;0 jaar te laten ervaren hoe het weer op dat moment is. Vanaf een taalleeftijd van 4;0 jaar kan het weerbericht uitgespeeld worden. De activiteit ‘de ruimte’ is alleen ge schikt voor kinderen met een taalleeftijd vanaf 4;0 jaar. Activiteiten in dit thema kunnen door de logopedist ge koppeld worden aan activiteiten uit het thema ‘dieren’. Thema 9 Sport Het competitieve aspect binnen dit thema is niet altijd geschikt voor kinderen met een taalleeftijd onder 4;0 jaar. Per kind zal goed gekeken moeten worden of het competitieve aspect meegenomen wordt. Dit kan name lijk ook achterwege gelaten worden. Ten behoeve van de verwerving van de woorden staan er wel vele woorden rondom winnen en verliezen bij de leeftijd van 2;6-4;0 jaar. Bij een activiteit zoals ‘dansen’ moet goed bedacht worden of een kind dit motorisch aankan, anders komt de nadruk meer te liggen op het uitvoeren van bepaalde bewegingen dan op het leren van taal. Thema 10 Vakantie Het thema ‘vakantie’ bevat een aantal activiteiten die ge schikt zijn voor alle taalleeftijden, zoals ‘koffer inpakken’ en ‘het strand’. Daarnaast bevat het thema complexere activiteiten die vooral geschikt zijn voor kinderen vanaf 4;0 jaar, zoals ‘het reisbureau’. Thema 11 Feesten Een deel van de activiteiten in het thema ‘feest’, zoals ‘verjaardag vieren’ en ‘kerstboom versieren’, kan worden aangepast per taalniveau. Activiteiten als ‘oud en nieuw’ en ‘de kalender’ zijn minder geschikt voor kinderen met een taalleeftijd beneden de 4;0 jaar. Het is ook hier van belang activiteiten te kiezen die bij het kind passen. Zo zou ‘de bruiloft’ alleen gekozen moeten worden als in de directe omgeving van het kind een bruiloft plaatsvindt.

13

hangen met problemen in de verwerking en de opslag van fonologische informatie, waardoor het niet lukt om fonologische representaties te vormen in het mentale lexicon (Keren-Portnoy, Vihman, DePaolis, Whitaker & Williams, 2010; Coady, Mainela-Arnold & Evans, 2013). Veel functiewoorden enmorfologie zijn onbeklemtoond, waardoor ze minder opvallen en waardoor kinderen met specifieke taalontwikkelingsstoornissen moeite hebben om ze waar te nemen en te leren (Leonard, McGregor & Allen, 1992). Door taal op verschillende manieren te laten opvallen, wordt het leren van nieuwe woorden en doelstructuren bevorderd. Kinderen met specifieke taalontwikkelingsstoornissen blijken de taal bijvoor beeld beter te begrijpen wanneer het spreektempo lager dan gemiddeld ligt (Montgomery, 2004; Ellis Weismer & Hesketh, 1996). Hierdoor krijgt het kind meer tijd om de taal te verwerken. Om kinderen met specifieke taal ontwikkelingsstoornissen nieuwe woorden te leren pro duceren, kan door de omgeving het beste een normaal spreektempo worden gebruikt (Ellis Weismer, 2000). Op deze manier kan de fonologische woordvorm correct worden opgeslagen. Het benadrukken van doelwoorden of doelstructuren blijkt effectief te zijn bij kinderen met specifieke taal ontwikkelingsstoornissen. Het benadrukken van doel woorden in een activiteit zal het kind helpen om deze woorden zelf te gaan gebruiken (Ellis Weismer & Hes keth, 1998). Het is daarnaast belangrijk om de doel woorden of -structuren in zinnen aan te bieden. Zo kan een doelwoord als ‘zaaien’ in de activiteit ‘zaadjes zaaien’ in verschillende zinnen aan bod komen: ‘Ik ga de zaadjes zaaien ’, ‘Wil jij deze zaadjes even zaaien ?’ en ‘Hier is nog plek om zaadjes te zaaien ’. Door het doelwoord ‘zaaien’ in verschillende zinnen extra nadruk te geven, valt het meer op en zal het kind het gemakkelijker waarnemen. Door het in een syntactische context aan te bieden krijgt het kind syntactische informatie over het woord, waar door het de betekenis gemakkelijker kan afleiden (Oet ting, 1999). Het benadrukken moet ook plaatsvinden bij het leren van morfosyntactische structuren. Wanneer in een ac tiviteit zoals ‘de kledingwinkel’ een hulpwerkwoord met voltooid deelwoord het doel is (HwwVd), zal nadruk op dit deel van de zin moeten liggen: ‘Ik heb een jurk ge kocht ’ en ‘Ik heb een trui gekocht ’. Fey, Long en Finestack (2003) zijn van mening dat doelwoorden en doelstruc turen het beste aangeboden kunnen worden in contrast zinnen, bijvoorbeeld: ‘Ik wil niet naar een oerwoud , ik wil naar een eiland ’ (doelwoorden oerwoud en eiland in de activiteit ‘reisbureau’) en ‘Ik ga niet huppelen , ik ga rol len ’ (hulpwerkwoord infinitief in de activiteit ‘bewegin gen uitvoeren’). Op deze manier kunnen doelwoorden of doelstructuren op een natuurlijke manier benadrukt worden. Volgens Leonard (2000) kan het doelwoord of de doelstructuur het beste aan het einde van de zin ge plaatst worden. Het laatste woord in de zin wordt na

tactische structuren of pragmatische vaardigheden in een functionele context. Daarnaast is het belangrijk om het kind in het spel te volgen. De logopedist kan spelele menten toevoegen, zodat taaldoelen voldoende aan bod komen. Doordat de scripts functioneel zijn en overeen komen met werkelijke gebeurtenissen, bevorderen ze de generalisatie van de taaldoelen. Het kind kan de talige vaardigheden die tijdens een behandeling geleerd zijn toepassen wanneer de situatie zich in het echt voordoet. Iedere activiteit gaat uit van een script. Het script dat het uitgangspunt vormt is bij iedere activiteit beschreven. Vanaf een taalleeftijd van 4;0 jaar kunnen volgens Bur ger en De Groot (2007, in: Van den Dungen, 2007) in zo’n script ook onverwachte gebeurtenissen geïntrodu ceerd worden. Vaak vinden kinderen dit leuk en lokt het veel communicatie uit. Bij de beschrijving van de scripts in dit boek worden mogelijke onverwachte gebeurtenis sen genoemd. Het staat de logopedist vrij om de scripts aan te passen en elementen toe te voegen. Op basis van de scripts is gezocht naar passende doel woorden en zijn functionele morfosyntactische struc turen en pragmatische vaardigheden geformuleerd. Dit betekent niet dat andere doelwoorden, -structuren en vaardigheden niet passend zouden zijn. De logopedist kan andere doelen formuleren die ook in de activiteit passen. Concreet materiaal als functionele context Het gebruik van concreet materiaal is essentieel bij het uitvoeren van de activiteiten. Hierdoor kan het kind de doelwoorden echt ervaren en zijn alle doelen functione ler uit te voeren. Om woorden als zoet en zuur te leren binnen de activiteit ‘fruit snijden en proeven’ is echt fruit nodig: een kind leert deze woorden niet met behulp van afbeeldingen. Het ervaren staat dan ook voorop, het ech te fruit moet worden bekeken en in stukken worden ge sneden en kinderen moeten het voelen, ruiken en proe ven. Ook wanneer de morfosyntaxis of pragmatiek het doel is, is het gebruik van concreet materiaal van belang. De activiteiten bevatten vele afbeeldingen, zowel kleine afbeeldingen als overzichtsplaten. Deze kunnen als aan vulling of ondersteuning van het concrete materiaal gebruikt worden. Ook kunnen de afbeeldingen ingezet worden om doelen te herhalen, bijvoorbeeld door een overzichtsplaat met doelwoorden in te kleuren of door de kleine afbeeldingen te gebruiken voor woordweb structren. Daarnaast kunnen de afbeeldingen gebruikt worden om een thema te introduceren of om mee te ge ven naar huis, zodat de doelen thuis herhaald kunnen worden. Doelwoorden en doelstructuren op laten vallen Kinderen met specifieke taalontwikkelingsstoornissen hebben veel moeite met het leren van nieuwe woorden en het verwerven van morfosyntactische structuren. De problemen in het woordleren lijken sterk samen te

14

Inleiding

om het kind de doelwoorden, doelstructuren of prag matische vaardigheden zelf te laten gebruiken. Het is be langrijk dat dit op een plezierige en natuurlijke manier gebeurt, zonder dat er te veel druk op de communicatie wordt gelegd. Wachten is een krachtige manier om het kind de beurt te laten nemen. Door na een vraag of opmerking ver wachtingsvol te wachten, krijgt het kind de kans om te reageren. Hoe vaker een kind de beurt neemt, hoe meer het kind zegt en hoe meer kansen het heeft om de taal te ontwikkelen. Het is ook belangrijk om open vragen te stellen die het kind kan beantwoorden en die de doelwoorden en doel structuren uitlokken. Dit geeft het kind de mogelijkheid om de beurt te nemen en de doelwoorden en doelstruc turen zelf te gebruiken. De logopedist zal het vragen stellen moeten afwisselen met het geven van informatie, zodat de activiteit geen vraaggesprek wordt, maar een gebalanceerde interactie waarin het kind zich op zijn gemak voelt. De logopedist zal zelf model moeten staan tijdens de activiteiten door de doelwoorden of doelstructuren veel vuldig te modelen . Het effect van modeling , ook wel focu sed stimulation genoemd, is in verschillende studies aan getoond. Zo blijkt dat focused stimulation in combinatie met recasting effectief is bij grammaticale interventie bij kinderen met taalontwikkelingsstoornissen (Fey, Cleave, Long & Hughes, 1993; Leonard, Camarata, Pawtowska, Brown & Camarata, 2006; Smith-Lock, Leitao, Lambert & Nickels, 2013). Door veelvuldig modelen kan het kind het doelwoord of de doelstructuur overnemen. Wanneer het deze niet uit zichzelf imiteert, zal gevraagd moeten worden om imitatie. Het imiteren van doelwoorden of -structuren door het kind is van essentieel belang. Jonge kinderen hebben namelijk ervaring en oefening nodig met de productie van klanken om nieuwe woorden met deze klanken te kunnen verwerken en produceren. Peu ters met een normale taalontwikkeling blijken nonsens woorden met klanken die zij zelf al vaak gebruiken beter te kunnen nazeggen dan nonsenswoorden die klanken bevatten die zij nog niet vaak gebruiken (Keren-Portnoy et al., 2010). Het vermogen om ‘nieuwe’ woorden te pro duceren verbetert door de woorden vaker productief te oefenen. Omdat kinderen met taalontwikkelingsstoor nissen problemen hebben met het fonologisch geheugen en de opslag van fonologische informatie is imitatie van de doelwoorden van groot belang. Uiteindelijk is imita tie alleen niet genoeg. Voor generalisatie is het belang rijk dat het kind gestimuleerd wordt om de doelwoorden of -structuren ook in het dagelijks leven toe te passen. Feedback geven op doelwoorden en doelstructuren Op verschillende manieren kan feedback gegeven wor den op de uitingen van het kind tijdens het uitvoeren van de activiteiten. Zo kan de logopedist de uiting recasten door de uiting van het kind te herhalen op een gramma

melijk langer uitgesproken, waardoor het gemakkelijker waargenomen zal worden door het kind. Ook visuele ondersteuning kan gebruikt worden om taal meer te laten opvallen. In de activiteiten kan gebruik gemaakt worden van concreet materiaal, plaatjes en ge baren, maar ook van mimiek en lichaamshouding. Dit helpt kinderen met taalontwikkelingsstoornissen de taal beter te begrijpen en de betekenis van doelwoorden be ter op te slaan. Zo slaan kinderen met taalontwikkelings stoornissen woorden beter op wanneer deze met een ge baar aangeboden worden (Bode & Knoors, 2003). Herhalen van doelwoorden en doelstructuren Naast het benadrukken van doelwoorden, morfosyntac tische structuren en pragmatische doelen is herhaling es sentieel. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat kinde ren met taalontwikkelingsstoornissen nieuwe woorden beter leren wanneer deze meerdere keren worden aange boden. Kinderen met taalontwikkelingsstoornissen heb ben twee keer zo veel aanbod nodig om nieuwe woorden te leren als kinderen met een normale taalontwikkeling (Gray, 2003). Om woorden of structuren herhaaldelijk aan te bieden moeten bepaalde handelingen of delen van het script in een activiteit herhaald worden. Hiervoor kunnen ‘vrienden’ ingezet worden: knuffels, poppen of kleine poppetjes die de activiteit ook uitvoeren of on dergaan. Zo kunnen vrienden naar de dokter gaan om onderzocht te worden in de activiteit ‘ziek zijn’. Op deze manier kunnen doelen veelvuldig op een natuurlijke manier herhaald worden. In de uitvoering van de acti viteit wordt vaak verwezen naar ‘vrienden’ om herhaling mogelijk te maken. Ook is het belangrijk dat de gestelde taaldoelen verspreid over meerdere dagen aangeboden worden, dus niet alleen tijdens de logopedische behan deling, maar ook in de thuissituatie en/of in de klas. Het leren van nieuwe woorden door herhaling en herhaald aanbod in meerdere contexten is voor kinderen met taalontwikkelingsstoornissen effectiever dan het leren van woorden in een enkele context (Riches, Tomasello & Conti-Ramsden, 2005). Het is daarom essentieel om ouders, leerkrachten en/of groepsleiders te betrekken in de uitvoering van de activiteiten. Veel activiteiten uit dit boek zijn daarvoor heel geschikt. Ouders kunnen bij voorbeeld met hun kind naar de supermarkt gaan en tij dens deze activiteit de doelen laten terugkomen. Op die manier worden de doelen herhaald en dit is van belang voor de generalisatie. Naast het gebruik van de activi teiten in de thuissituatie kan TOLK 3 voor taalontwik keling ingezet worden (Verheijden-Lels et al., in druk). Dit programma komt in het najaar van 2013 uit en richt zich op de generalisatie en de transfer van logopedische behandeldoelen naar de thuissituatie. Uitlokken van doelwoorden en doelstructuren Wanneer de taalproductie het doel is, zal de logopedist verschillende interventietechnieken moeten inzetten

15

1.3 Werken aan de uitbreiding van het lexicon

ticaal correcte manier. Zo krijgt het kind op een positie ve manier de bevestiging dat zijn boodschap begrepen is en hoort het zijn uiting op correcte wijze. Hierdoor kan het zijn uiting vergelijken en vervolgens verbeteren. Re casting is effectief voor kinderen met specifieke taalont wikkelingsstoornissen (Leonard et al., 2006; Smith-Lock et al., 2013). Kinderen met taalontwikkelingsstoornissen hebben echter veel meer recasts nodig dan kinderen met een normale taalontwikkeling (Fey et al., 1993). Kinde ren met taalontwikkelingsstoornissen gaan meer voor uit wanneer doelgericht gewerkt wordt aan afgebakende grammaticale doelen dan wanneer alle uitingen van een kind op correcte wijze worden herhaald (Yoder, Molfese & Gardner, 2011). Wanneer gewerkt wordt aan gram maticale doelen in de activiteiten worden doelstructuren gemodeld en uitingen van het kind gerecast die passen bij de doelen. Een andere manier van feedback geven is expanderen. Deze vorm lijkt op recasting, maar naast het grammati caal correct teruggeven van de uiting van het kind wordt deze hier ook uitgebreid. Dit kan op twee manieren. De uiting kan semantisch uitgebreid worden, waardoor het kind meer informatie over de inhoud van een woord of een onderwerp krijgt. Ook kan de uiting syntactisch uitgebreid worden. De uiting van het kind wordt dan grammaticaal complexer gemaakt door er één of twee morfemen aan toe te voegen. Ten slotte kan de logopedist metalinguïstische feedback geven op de uitingen van het kind. Door het kind con trastieve correcties (‘Dat is geen trein, dat is een tram’) te geven, leert het nevenschikkende relaties tussen woor den ontdekken. Ook kunnen door deze contrastieve feedback woordbetekenissen verduidelijkt worden en relaties tussen woorden gelegd worden (Fey, Long & Fi nestack, 2003). Het expliciet reflecteren op woordbete kenissen en woordvormen kan pas ingezet worden wan neer een zekere mate van metalinguïstisch bewustzijn ontwikkeld is. Volgens Schaerlaekens (2000) ontwikkelt dit bewustzijn zich in de differentiatiefase vanaf 3;0 jaar. Een expliciet metalinguïstisch bewustzijn ontwikkelt zich echter pas vanaf ongeveer 5;0 jaar. Bij kinderen met stoornissen in de gehele taalontwikkeling zal dit bewust zijn zich meestal pas later ontwikkelen. Het expliciet re flecteren zal voor een taalleeftijd van 2;6-5;0 jaar vaak nog een stap te ver zijn, maar dit verschilt per kind. Van af een taalleeftijd van 5;0 jaar kan de logopedist samen met het kind expliciet reflecteren op woordbetekenissen en woordvormen. De logopedist zal moeten overwegen voor welk kind het expliciet reflecteren al wel geschikt is en voor welk kind nog niet.

Kiezen van doelwoorden In de activiteit worden per taalleeftijd tien tot achttien woorden genoemd. Deze kunnen niet allemaal worden aangeboden in één behandeling. De logopedist zal moe ten bepalen welke woorden belangrijk zijn voor het kind dat zij behandelt. Zij kiest woorden die hoogfrequent zijn, voldoende vaak voorkomen in de taalomgeving van het kind en nuttig zijn voor het kind (Verhallen & Verhallen, 1994). Volgens Burger en De Groot (2007, in: Van den Dungen, 2007) kunnen per script zes tot tien doelwoorden gekozen worden. Een kind met een taal ontwikkelingsstoornis zal nooit zoveel woorden leren als een kind met een normale taalontwikkeling. Hiermee zal de logopedist rekening moeten houden. Het is belang rijk om naast zelfstandige werkwoorden ook voldoende werkwoorden, bijvoeglijke naamwoorden en bijwoor den aan te leren. Burger en De Groot (2007, in: Van den Dungen, 2007) geven aan dat per tien doelwoorden vier werkwoorden en/of bijvoeglijke naamwoorden/bijwoor den gekozen moeten worden. Door nieuwe woorden te koppelen aan bekende woorden zullen ze gemakkelijker geleerd worden. Daarom is het belangrijk om naast de doelwoorden ook bekende woorden te selecteren. De woorden in de woordenlijst zijn gebaseerd op de re ceptieve woordenschat. De logopedist bepaalt op basis van de aard en ernst van de woordenschatproblematiek welke woorden receptief en productief aangeleerd moe ten worden. Aanbieden van doelwoorden Voor het basisonderwijs is beschreven hoe op een syste matische wijze aan woordenschat gewerkt kan worden (Van den Nulft & Verhallen, 2009). Deze manier is geba seerd op het viertaktmodel van Verhallen en Verhallen (1994), dat ook gebruikt kan worden bij de uitvoering van de activiteiten in dit boek. In dit model wordt gestart met de voorbewerking van de activiteit om de interesse van het kind voor een thema te wekken. In deze voorbe werking kunnen bekende en nieuwe woorden rondom het thema aan bod komen. Vervolgens zal de betekenis van de doelwoorden verduidelijkt moeten worden. Dit wordt het semantiseren genoemd. De woorden moeten semantisch goed bij elkaar passen, wat het geval is bij de woordenlijsten in de activiteiten. Het is belangrijk dat de relaties tussen de woorden duidelijk worden, bijvoor beeld door de doelwoorden in de activiteit met nadruk aan te bieden en ze zo te koppelen aan handelingen in de context. Het gebruik van concreet materiaal is hierbij erg belangrijk. Woorden moeten echt ervaren worden door te voelen, ruiken, horen, zien en doen. Daarnaast kan de betekenis van de woorden verbaal worden uitgelegd. Hierbij is het zinvol om contrasten te gebruiken. Nadat de activiteit uitgevoerd is kunnen woordwebstructuren gebruikt worden om de doelwoorden te herhalen en de

16

Inleiding

1.4 Werken aan de morfosyntaxis

relaties tussen de woorden te verduidelijken. Voorbeel den van deze woordwebstructuren zijn een woordveld, een woordparachute, schema’s met tegenstellingen en woordtrappetjes. Door het gebruik hiervan ontstaan steeds meer hiërarchische relaties tussen woorden, waar door er meer structuur komt in het mentale lexicon van het kind. Voor kinderen met taalontwikkelingsstoornis sen is het semantiseren essentieel, omdat hun seman tisch netwerk vaak minder hecht is. Er bestaan minder en zwakkere verbindingen tussen de woorden. Na het semantiseren moeten de woordbetekenis en de woordvorm ingeslepen worden in het geheugen, ook wel het consolideren genoemd. Woorden zullen veelvul dig herhaald moeten worden, bijvoorbeeld door ze in de activiteit al herhaaldelijk aan te bieden of met behulp van de woordwebstructuren. Het lezen van een prenten boek en het bekijken of inkleuren van afbeeldingen of overzichtsplaten rondom de doelwoorden zijn andere manieren om de woorden te herhalen. Volgens Verhal len en Verhallen (1994) moeten woorden bij kinderen met een normale taalontwikkeling zeven keer herhaald worden om te beklijven. Kinderen met taalontwikke lingsstoornissen hebben wel twee keer zo veel aanbod en oefening nodig (Gray, 2003). Tijdens de herhaling is het belangrijk dat het kind de doelwoorden die produc tief geleerd moeten worden oefent. De woorden moeten meerdere keren uitgelokt worden, want hoe vaker een woord opgehaald en geproduceerd wordt, hoe sterker de verbinding tussen de betekenis en de woordvorm wordt en hoe gemakkelijker het woord opgehaald kan worden uit het mentale lexicon. Wanneer een kind het woord niet spontaan gaat gebruiken zal de logopedist imitatie moeten uitlokken. Productie van de doelwoorden is es sentieel (Keren-Portnoy et al., 2010). Het is belangrijk dat de uitlokking en/of imitatie op een natuurlijke ma nier gebeurt. Ten slotte zal gecontroleerd moeten worden of het kind de woorden onthouden heeft, zowel receptief als pro ductief. Dit kan gedaan worden door het kind een vraag te stellen of opdrachten te geven. Productief kan de lo gopedist bijvoorbeeld een aanvulzin geven of met opzet een woord verkeerd benoemen. Voor meer en gedetail leerdere informatie over het viertaktmodel wordt verwe zen naar Verhallen & Verhallen (1994) en Van Den Nulft & Verhallen (2007). De woordenschatlijsten in de activiteiten kunnen aan gevuld worden met woorden die belangrijk zijn voor het kind. De lijsten zijn bijvoorbeeld gebaseerd op kin deren die het Nederlands verwerven als eerste taal. Het is belangrijk om met de ouders van kinderen die het Nederlands verwerven als tweede taal te bepalen welke woorden vanuit hun achtergrond en cultuur belangrijk zijn voor het kind. Activiteiten kunnen ook aangepast worden aan de cultuur van het kind. Zo kan Kerstmis in een activiteit worden vervangen door het Suikerfeest.

Kiezen van morfosyntactische doelen Het is belangrijk om bij de keuze van de morfosyntac tische doelen aan te sluiten bij het niveau van het kind. Daartoe kan een inventarisatie worden gemaakt van de structuren die het kind gebruikt. Per activiteit kunnen één of twee doelstructuren gekozen worden. De logo pedist kan op basis van het gekozen morfosyntactisch doel een activiteit zoeken waarin dit doel voorkomt. In de index achter in het boek wordt per thema aangegeven in welke activiteit een bepaalde doelstructuur te vinden is. Een andere mogelijkheid is om vanuit een thema of activiteit een doelstructuur te kiezen die aansluit bij het niveau van het kind. Aanbieden van doelstructuren Het is belangrijk dat een doelstructuur herhaaldelijk aan geboden wordt, zodat een kind deze veelvuldig hoort. Daarom zijn in de doelstructuren waar nodig twee op ties gegeven, zoals ‘Ik wil die appels/deze bananen’. In de meeste gevallen zijn meerdere opties mogelijk. Door woorden in de doelstructuur te vervangen, kan de doel structuur op een natuurlijke manier herhaaldelijk aan geboden en geoefend worden. Een andere manier om de doelstructuur te oefenen is door meer materiaal en/ of meerdere vrienden te gebruiken in een activiteit. Zo kunnen bij de activiteit ‘een wond verbinden’ een hele boel vrienden verbonden worden. Op die manier kun nen doelstructuren als ‘Ik heb pijn’ en ‘Waar heb je pijn?’ veelvuldig herhaald en geoefend worden. Doelstructu ren moeten per behandeling tien tot twintig keer aange boden worden (Fey & Proctor Williams, 2000). Tijdens de activiteit modelt de logopedist de doelstruc tuur veelvuldig, waarbij ze gebruikmaakt van een rustig spreektempo en nadruk legt op het belangrijkste onder deel van de doelstructuur. Na het modelen kunnen de logopedist en het kind van rol wisselen, zodat het kind de doelstructuren kan gaan gebruiken. De logopedist zal het daartoe moeten stimuleren door verwachtingsvol te wachten, een uitnodigende vraag te stellen of imitatie uit te lokken. Wanneer een kind de doelstructuur pro duceert, zal de logopedist deze moeten herhalen op een grammaticaal correcte manier (recasten) en waar nodig zal zij de doelstructuur moeten expanderen. Als blijkt dat de doelstructuur te makkelijk of te moeilijk is zal de logopedist de doelstructuur moeten vereenvoudigen of complexer moeten maken.

1.5 Werken aan de pragmatiek

Kiezen van pragmatiekdoelen Volgens Van den Dungen (2007) hoeven doelen voor pragmatiek bij kinderen met een taalniveau vanaf twee jaar alleen gekozen te worden als uit systematische ob

17

zal in opeenvolgende behandelingen meerdere keren in verschillende contexten moeten terugkomen. Hiervoor kan naast de beschreven activiteiten uit dit boek ook gebruikgemaakt worden van de situaties uit het boek Kinderen beter leren communiceren (Kingma-van den Hoogen, 2010). De doelen zullen ook in de thuissituatie en/of in de klas herhaald moeten worden. Dit is van be lang voor generalisatie. In de meeste gevallen zal een deel van een script nagespeeld worden. Het doel ‘kind vraagt wat een ander wil of van plan is’ (3;0) kan bijvoorbeeld aan bod komen in de activiteit ‘de bakker’ in het thema ‘winkelen’. In het script is beschreven dat de bakker de klant kan vragen wat deze wil kopen: ‘Wat wil je?’ Alleen dit gedeelte van het script zal dan uitgespeeld worden. Het is belangrijk dat de logopedist eerst model staat en de communicatieve functie veelvuldig modelt. Anders zal het kind de functie niet overnemen. Na het modelen kunnen kind en logopedist van rol wisselen, waarbij het kind de rol van bakker op zich neemt. Herhaling van een functie of vaardigheid is zeer belangrijk. In de activiteit van de bakker kunnen bijvoorbeeld meerdere vrienden iets kopen. Een andere mogelijkheid is om één of meer dere volwassenen of kinderen te laten meedoen in het script. De logopedist kan dan bij het kind zitten en het helpen om de functie of vaardigheid te gebruiken door de zin in te fluisteren of door de eerste woorden van de zin aan te bieden. Essentieel is dat wanneer het kind de functie gebruikt en vraagt wat de ander wil, de gespreks partner direct antwoord geeft. Op die manier ervaart het kind direct dat de ander zijn vraag heeft begrepen. Bij de pragmatische doelen zal een zin gekozen moeten worden die aansluit bij het morfosyntactische niveau van het kind. Wanneer de zin te moeilijk is, zal het kind de functie niet overnemen. Ook is het mogelijk om een combinatie te maken van een pragmatisch en morfosyn tactisch doel. Lexicon Doelen voor het lexicon zijn in de activiteiten weergege ven in tabellen, geordend op leeftijd. Er zijn lijsten met woorden die geleerd worden tussen de 2;6-4;0, 4;0-5;0 en 5;0-6;0 jaar. Deze zijn gebaseerd op de receptieve woor denschatlijsten uit Van den Dungen (2007), die weer zijn opgesteld op basis van de streeflijst woordenschat voor zesjarigen (Schaerlaekens, Kohnstamm & Lejaegere, 1999) en de woordenlijsten van Schrooten en Vermeer (1994). In de activiteiten is ook een lijstje weergegeven met woorden die beneden de 2;6 jaar worden geleerd, zodat de logopedist weet welke woorden al gekend zou den moeten zijn (receptief). Deze woorden komen uit de receptieve lijsten van Van den Dungen (2007) en zijn ge baseerd op het onderzoek van Zink en Lejaegere (2002). De woorden in de woordenschatlijsten van de activitei 1.6 Verantwoording

servatie blijkt dat het kind hiermee ernstige problemen heeft. Vaak hebben andere taalaspecten een hogere pri oriteit, zoals het lexicon en de morfosyntaxis. Wanneer er ernstige problemen zijn met bepaalde pragmatische vaardigheden is het van belang om doelen te kiezen op basis van de behoefte en het niveau van het kind. Be langrijk is dat gekeken wordt welke functie een kind het meest nodig heeft in de communicatie. Aan de hand van de index per thema kan gekeken wor den in welke activiteiten de pragmatiekdoelen voorko men. Per behandeling kan één pragmatisch doel behan deld worden. Doelen die niet in de activiteiten voorkomen Hoofddoel: Het kind neemt en geeft verbaal de beurt • Het kind reageert gemiddeld tweemaal op drie verbale beurtkansen van de verzorger (2;0). • Het kind reageert eerder op vragen dan op uitnodigende verbale beurtkansen van een volwassene (2;0). • Het kind gebruikt gemiddeld 1,4 zin per beurt (4-5). • Het kind gebruikt gemiddeld 1,7 zin per beurt (5-6). Hoofddoel: Het kind introduceert en handhaaft een topic binnen en buiten het hier en nu • Het kind praat in een STAP-gesprek met een vreemde tien minuten over topics buiten het hier en nu (4-5). Hoofddoel: Het kind houdt rekening met de luisteraar • Het kind geeft in gesprek met zijn ouders, die de achtergrond van zijn gespreksthema’s kennen, de juiste hoeveelheid informatie (4;0). • Het kind sluit in een gesprek meestal aan bij de voorafgaande informatie (4-6). In iedere activiteit zijn enkele communicatieve functies en waar mogelijk een doel voor de conversatie opgeno men. Alle communicatieve functies (interactie, controle, expressie en representatie) vanaf een productieleeftijd van 2;0 jaar komen meerdere keren voor in de activi teiten. De conversatievaardigheden die niet opgenomen zijn in de activiteiten zijn vrij algemeen of niet goed toe te passen (geven en nemen van de beurt, rekening houden met de luisteraar, STAP-gesprek). De logopedist kan deze vaardigheden zelf aan een activiteit koppelen wanneer dit van belang is voor het kind. In het kader hierboven worden de vaardigheden genoemd die niet voorkomen in de activiteiten. Aanbieden van communicatieve functies en conversatie vaardigheden Bij ieder doel wordt kort beschreven hoe het geoefend kan worden. Vaak staat daarbij schuin gedrukt wat de lo gopedist en/of het kind zouden kunnen zeggen. Het doel

18

Made with FlippingBook Ebook Creator